Start

Förhandlat förfarande med föregående annonsering jämfört med konkurrenspräglad dialog

Båda förfaranden kan användas vid komplicerade upphandlingar och båda ger möjlighet att i viss mån förhandla om tilldelningskriterier (till exempel pris). Jag får intrycket att förhandlat förfarande med föregående annonsering kan normalt sett genomföras snabbare än konkurrenspräglad dialog. Är det korrekt uppfattat? Vilka fördelar respektive nackdelar har de två olika upphandlingssätten?

Martin Hallberg

Publicerad 25 augusti 2018

Hej!

Både förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog är tvåstegsförfaranden. Skillnaden är att vid konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande myndigheten föra dialog och kan i viss utsträckning förhandla med vinnande anbudsgivare. Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering innefattar enbart en förhandling med de utvalda leverantörerna. Vilket av dessa två upphandlingsförfaranden som normalt sett går snabbast går inte att svara på eftersom längden på ett förfarande helt beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Fördelar och nackdelar med de olika upphandlingsförfarandena
Vilka fördelar och nackdelar som finns med att använda respektive upphandlingsförfarande, är svårt att svara på. Konkurrenspräglad dialog kan vara att föredra när den upphandlande myndigheten i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås men inte i förväg kan fastställa hur resultatet ska uppnås på bästa sätt. Dialogen kan då öka möjligheten att beakta till exempel tekniska innovationer när den upphandlande myndigheten fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot varandra.

Tidsfristerna
Förutom att konkurrenspräglad dialog innefattar skyldigheten att genomföra en dialog så finns det skillnader avseende tidsfristerna mellan de två förfarandena. Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar är 30 dagar vid båda förfarandena. Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska dock tidsfristen för att komma in med anbud som utgångspunkt vara minst 30 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökandena. Någon motsvarande minimitidsfrist finns inte för konkurrenspräglad dialog. Notera dock att vid bestämmande om tidsfristen ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden.

Möjligheten till förhandling
Möjligheten till förhandling vid en konkurrenspräglad dialog är mer begränsad än vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering får förhandlingarna avse alla aspekter av de aktuella varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna, innefattande till exempel kvalitet, kvantiteter, handelsklausuler samt sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper, förutsatt att förhandlingarna inte avser minimikraven eller tilldelningskriterierna.

Vid konkurrenspräglad dialog är myndighetens möjligheter till förhandling begränsad till att omfatta den anbudsgivare som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbudet och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras i sak och att förhandlingen inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering. Enligt ordalydelsen i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och det bakomliggande direktivet ska förhandlingen syfta till en bekräftelse av villkoren och inte en faktisk förändring av anbudet. I vilken utsträckning förhandling är tillåtet i syfte att bekräfta villkoren får slutligen avgöras av rättstillämpningen.

Vid konkurrenspräglad dialog finns det även en möjlighet för myndigheten att uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud. Om ändringen avser kraven som ställts i upphandlingsdokumenten är ändringen inte tillåten om det skulle medföra en risk att konkurrensen snedvrids eller leda till diskriminering. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet när det finns risk för att konkurrensen snedvrids eller det kan leda till en diskriminering.

Läs merKällhänvisningar
  • 11 kap. 3 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar är 30 dagar för både förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog
  • 11 kap. 3 § andra stycket LOU – tidsfristen för att komma in med anbud vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska som utgångspunkt vara minst 30 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökandena
  • 11 kap. 1 § LOU – vid beaktande av tidsfristen ska särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden
  • 6 kap. 26 § LOU – möjligheten att kartlägga, precisera och optimera anbud vid konkurrenspräglad dialog
  • 6 kap. 28 § LOU – förhandlingar i syfte att bekräfta villkoren vid förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • Artikel 30.7 andra stycket Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – förhandlingar får äga rum med den anbudsgivaren som har lämnat det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet i syfte att bekräfta de finansiella åtaganden eller andra villkor som anges i anbudet genom att slutgiltigt fastställa kontraktsvillkoren.
Med vänlig hälsning,

Klara

28 augusti 2018 (Uppdaterat 30 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.