Start

Vad är konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 22 februari 2019
I en konkurrenspräglad dialog för den upphandlande myndigheten en dialog med de anbudssökande som har bjudits in till dialogen. Alla leverantörer kan begära att få delta. Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande som är möjligt att använda oavsett om upphandlingen avser en byggentreprenad, vara eller tjänst.

Vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får den upphandlande myndigheten bara använda konkurrenspräglad dialog under vissa förutsättningar. Exempelvis när:
  • Den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar.
  • Upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar.
  • Kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter.
  • Den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.
Förfarandet kan användas när den upphandlande myndigheten i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men inte i förväg kan fastställa hur resultatet ska uppnås på bästa sätt och därmed inte kan upprätta en teknisk specifikation av föremålet för kontraktet. Konkurrenspräglad dialog kännetecknas av att det innefattar en skyldighet för den upphandlande myndigheten att föra en dialog med utvalda leverantörer i syfte att definiera hur myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Dialogen ökar möjligheten att beakta till exempel tekniska innovationer när den upphandlande myndigheten fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot varandra.

Konkurrenspräglad dialog får användas vid upphandlingar både över och under tröskelvärdena.

Bestämmelser om Konkurrenspräglad dialog finns även i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), se 6 kap. 13–22 §§ LUF.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om konkurrenspräglad dialog.

Källhänvisningar
6 kap. 21 § och 6 kap. 5–6 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 22 februari 2019

Gäller restriktionerna för när konkurrenspräglad dialog får användas även för LUF? eller kan man alltid göra det enligt LUF?

Britta Johansson

28 januari 2020

Hej Britta,

Konkurrenspräglad dialog får alltid användas vid upphandling enligt LUF.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

29 januari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.