Start

Går det att ge mervärde för auktoriserade bemanningsföretag?

Hej!

jag undrar hur ni ställer er (strikt juridiskt) till att auktorisation utgör ett mervärde i en upphandling. Vi planerar att upphandla bemanningstjänster och funderar på att låta det vara ett mervärde att en anbudsgivaren är ett auktoriserat bemanningsföretag, eftersom att vi anser att det uppfyller anknytningskravet i LOU kap 16 § 2 till tjänsten, men vi har dock konstaterat att det finns olika uppfattningar om det är möjligt eller inte och undrar därför hur ni ser på frågan med auktorisation som mervärden generellt och om det finns domar där frågan om anknytning prövats på ett tydligt sätt kring auktorisation som mervärde eller likvärdigt?

Stort tack på förhand för svar

Johan

Publicerad 01 oktober 2018

Hej Johan,

För att avgöra om det är möjligt att utforma ett tilldelningskriterium på ett visst sätt måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Det är endast en domstol som kan avgöra om ett tilldelningskriterium är förenligt med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte. Generellt sett gäller följande.

Hur bedömer man generellt om ett kriterium kan tillämpas i utvärderingen?
Det är den upphandlande organisationen som avgör vad som ska kunna ge anbudet ett mervärde i en upphandling och hur tilldelningskriterierna ska utformas utifrån den upphandlande organisationens behov. Ett tilldelningskriterium ska dock alltid ha en koppling till det som ska anskaffas och vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna . Av proportionalitetsprincipen följer bland annat att kriterierna ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Ett tilldelningskriterium ska alltså ha anknytning till upphandlingsföremålet och ska vara både lämpligt och nödvändigt för att utse det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som bäst kan tillgodose myndighetens behov för just det specifika uppdrag som upphandlingen avser.

Läs mer vad som kan utgöra ett tilldelningskriterium i inlägget Vad är ”kvalitet” i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet? i vår Frågeportal.

Förbud mot sammanblandning
Kvalificeringskrav får vanligtvis inte sammanblandas med tilldelningskriterier, se inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt?. I en upphandling kan exempelvis ett kvalificeringskrav i vart fall inte ha ett identiskt motsvarande tilldelningskriterium. I en sådan situation måste den upphandlande myndigheten innan upphandlingen offentliggörs välja om det som efterfrågas ska uppfyllas eller om det bör uppfyllas.

Kvalificeringskrav gällande auktorisation enligt visst system
Det kan tilläggas att det finns fall där domstol har tillåtit att den upphandlande myndigheten ställt kvalificeringskrav på att anbudsgivaren som sådan (eller den verksamhet som utför tjänsten) ska vara auktoriserad enligt ett visst system, se till exempel Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 2590–14 eller Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5484–15.

Källhänvisning
  • 16 kap. 1 § och 19 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utvärderingsmodellen syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
  • 16 kap. 2 § och 19 kap. 25 § LOU – bestämmelse om tilldelningskriterier.
Med vänlig hälsning,

Gustav

03 oktober 2018 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.