Start

Kan vi börja leverera tjänster innan vi tecknat ett skriftligt avtal?

Ett företag har deltagit i upphandling av konsulttjänster vid myndighet, och tilldelats uppdraget samt ett tilldelningsbeslut. Tiden för avtalsspärr har passerat.

Avtalsperioden startar den 1jan 2018 enligt upphandlingsunderlaget och tilldelningsbeslutet.

Den upphandlande myndigheten vill att konsulten tillträder den 1 jan, men vill att avtalet undertecknas senare i jan eftersom detaljer i avtalet fortfarande diskuteras och eftersom personal som hanterar ärendet inte är på plats förrän efter helgerna lite längre in i januari.

Enligt LOU har avtal ju redan ingåtts fastän ett skriftligt avtal inte har tecknats.

Kan parterna komma överens om att konsulten påbörjar uppdraget den 1 jan och sedan reglera detaljerna i avtalet när personal som handlägger avtalet är på plats?

Avtalet har ju trätt i kraft eftersom upphandlingsprocessen skötts på rätt sätt.

Ester

Publicerad 19 december 2018

Hej Ester,

När har parterna ingått ett bindande avtal?
När en upphandlande myndighet och en leverantör har ingått ett civilrättsligt bindande avtal regleras inte i lagen om offentlig upphandling (LOU). Den frågan regleras av avtalsrätten, främst i avtalslagen. Det innebär att ett avtal inte per automatik träder ikraft genom att en upphandlingsprocess genomförts i enlighet med reglerna i LOU. Ett avtal uppstår enligt den svenska avtalsrätten genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom en accept. Ett avtal kan uppstå på flera olika sätt. Det kan exempelvis ske skriftligen, muntligen eller genom så kallat konkludent handlande.

Vid offentlig upphandling är det relativt vanligt att den upphandlande myndigheten eller enheten, i sin underrättelse om tilldelning, uttryckligen anger att ett civilrättsligt avtal inte har uppstått mellan parterna genom underrättelsen. Istället är det vanligt förekommande att det framgår att det bindande avtalsförhållandet uppkommer genom att parterna skriftligen ingår ett avtal.

När kan upphandlade avtal ändras?
Den huvudsakliga frågan i ditt exempel är rent avtalsrättslig, som ytterst är upp till parterna i avtalet att enas om. En annan aspekt som är värd att nämna utifrån de omständigheter du anger i ditt exempel är att det inte är tillåtet att göra vilka ändringar som helst i avtal som har föregåtts av en offentlig upphandling. Läs gärna mer om detta i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal som finns publicerad på vår webbplats.

Av det beskrivna scenariot är det oklart om parterna har ingått ett avtal som börjar löpa den 1 januari 2019. Eventuellt kan det vara så att det i ditt scenario är frågan om två olika avtal. Om så är fallet kan det första avtalet vara det som är annonserat. Det avtalet har tydligen ändrats innan avtalet skriftligen har undertecknats. Läs mer om detta i inlägget Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal? i vår Frågeportal. Det andra avtalet är i sådana fall en direktupphandling som löper fram till att det första avtalet träder i kraft. Det framgår inte av din fråga om ändringen av det första avtalet är tillåten eller om den senare direktupphandlingen är tillåten.

Återkom gärna om du har följdfrågor.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

21 december 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.