Start

Måste en upphandlande myndighet följa upp avtal?

Publicerad 02 januari 2019
Det finns inget uttalat krav att upphandlande myndigheter ska följa upp avtal. Att inte säkerställa att leverantörens uppgifter kan kontrolleras kan dock strida mot likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande. En upphandlande myndighet måste därför ha resurser för att kunna genomföra uppföljningar under avtalstiden. Leverantören har också ett ansvar att leverera det som efterfrågats i upphandlingen eftersom hon eller han är bunden av avtalet. Uppföljning kan till exempel genomföras genom att begära in dokumentation från leverantören som verifierar att ställda krav har uppfyllts. Som ett stöd för upphandlaren tar Upphandlingsmyndigheten, i samband med utvecklingen av miljökriterier, fram förslag till bevis och uppföljning.

Läs mer
Se inlägget Tillåtet att genomföra oannonserad kontroll av att upphandlingskraven verkställs? i vår Frågeportal. Läs även gärna vår vägledning Avtalsförvaltning.

Källhänvisningar
EU-domstolens dom i mål C-448/01 EVN och Wienstrom, punkt 51 – ”…en upphandlande myndighet som föreskriver ett upphandlingskriterium, och anger att den varken ämnar eller har möjlighet att verkligen kontrollera att den information som lämnas av anbudsgivarna är korrekt, åsidosätter principen om likabehandling, eftersom ett sådant kriterium inte är förenligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.”

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 02 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.