Start

Hur kan upphandlingsarbetet mätas och följas upp mot målen i Agenda 2030?

Jag driver sedan i mars en förstudie på Grums Kommun som är finansierad via Tillväxtverket samt Region Värmland där jag testar en modell för hur man på kommunal nivå kan sätta mål, identifiera gap och följa upp Agenda 2030.

Efter att jag tillsammans med tjänstemän och politiker gått igenom agendans 169 delmål och valt ut vilka som är relevanta för Grums att arbeta med håller jag just nu på att för varje delmål hitta bra indikatorer för att följa upp hållbarhetsarbetet.

Min fundering gäller delmål 12.7 som handlar om offentlig upphandling.

Målet i Agendan lyder: " Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar"
Min fundering är om det finns något sätt att mäta progressionen i en kommuns upphandlingsarbete ?
Kan man på något effektivt sätt mäta effekten av hållbara offentliga upphandlingarna?

Lisa Gärdt

Publicerad 16 augusti 2022

Hej Lisa,

Finns det något sätt att mäta progressionen i en kommuns upphandlingsarbete?
Upphandlingsmyndigheten följer upp utvecklingen på upphandlingsområdet vartannat år med hjälp av en enkätstudie. Fokus för undersökningen är i vilken utsträckning inköpsaktiviteter som vi kan anta påverkar utvecklingen mot målen i den nationella upphandlingsstrategin används, så kallade processindikatorer. Undersökningens respondenter är inköpsfunktionen och det är den funktionen som gör en bedömning utifrån den kunskap de har om inköpsverksamheten. Flera av frågorna i undersökningen kan kopplas till Agenda 2030.

Vi kommer genomföra enkätstudien på nytt under 2022. Enkäten kommer gå ut till chefer och inköpare hos upphandlande organisationer och fokuserar i år på förutsättningar för ändamålsenlig styrning och organisering av offentlig upphandling. Till exempel kommer vi undersöka i vilken utsträckning miljöspendanalyser genomförs och hållbarhetskrav används och följs upp. Upphandlande organisationer kommer att kunna ta del av sina resultat på vår webbplats. Exakt hur resultaten kommer presenteras återkommer vi om.

Du kan läsa om uppföljningen från 2020 på vår webbplats och ta del av indikatorerna som använts. Att utgå ifrån våra indikatorer kan vara ett sätt att mäta progressionen i en organisations upphandlingsarbete.

På vår webbplats har vi även skrivit om delmål 12.7 och exempel på hur din organisation kan bidra genom inköpen. Där kan du hitta inspiration för att mäta framsteg kopplat till Agenda 2030. Ett annat verktyg för självskattning som kan användas som en del av en mätning är vår tjänst Strategikollen.
 
Går det att på ett effektivt sätt mäta effekten av hållbara offentliga upphandlingar?
Vi anser att en effekt är ”en förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”. Effektanalyser är ofta resurskrävande eftersom det är ett avancerat och komplext arbete. Såvitt vi känner till finns tyvärr inga enkla indikatorer som det går att mäta effekter med.
Det finns däremot utfallsindikatorer som skulle kunna användas i syfte att följa upp inköpens hållbarhetspåverkan över tid:
  • För miljö går det till exempel att använda vårt verktyg Miljöspendanalys med vilket det bland annat går att mäta en organisations inköpsverksamhets klimatpåverkan (co2 ekvivalenter)
  • För rättssäkerhet går det att följa upp leverantörs/avtalstrohet genom att jämföra leverantörsreskontra med vilka leverantörer som finns i er avtalsdatabas. Det går även att mäta antalet överprövade upphandlingar som fått bifall i domstol. Får en överprövning bifall är det en indikator på att inköpsverksamheten inte bedrivits enligt gällande rätt.
Läs mer
Ta del av inlägget om Exempel på styrdokument för kommuner utifrån nationella upphandlingsstrategin i vår Frågeportal och läs mer om Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

23 augusti 2022 (Uppdaterat 30 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.