Start

Ställs det mer krav på hållbarhet nu jämfört med tidigare?

Publicerad 02 januari 2023
Hej,

Jag undrar om ni känner till någon statistik på om det ställs mer krav avseende hållbarhet i de offentliga upphandlingarna nu jämfört med tidigare. Gärna fokus på miljömässig hållbarhet. Om ni inte har den typen av statistik, känner ni till om någon annan har det?

Vet ni om det finns några rättsfall som har prövat frågan kring miljömässig hållbarhet och om det någon anbudsgivare valt att överpröva en upphandling till följd av att man inte uppfyllt kraven avseende miljömässig hållbarhet?

Jag är själv av uppfattningen att denna typen av krav ställs i upphandlingar i viss mån men att det sällan följs upp samt att det är begränsade möjligheter att ansöka om överprövning då kraven sällan är obligatoriska alternativt är svåra att utvärdera och till följd av denna otydlighet även svåra att tolka för leverantören.

Tack på förhand och för en bra tjänst.

Mvh
Sven

Sven

Publicerad 02 januari 2023

Hej Sven,

Statistik om hållbarhet i upphandlingar
I vår statistikdatabas kan du själv söka fram data och filtrera på olika parametrar. Statistiktjänsten lanserades 2022 och innehåller i dagsläget statistik om annonserade upphandlingar från 2021 men kommer att fyllas på kontinuerligt. Den visar bland annat hur många upphandlingar som annonserats, hur stor andel av upphandlingarna som är direktivstyrda och i hur stor andel av upphandlingarna som det ställts krav på hållbarhet.

På vår webbplats finns en artikel där vi sammanställt statistik om hållbar offentlig upphandling för året 2021. När vi publicerar ny statistik under 2023 kommer vi även publicera en uppdatering av artikeln, med data för 2022. Vi har dessvärre inte motsvarande statistik för tidigare år, vilket innebär att vi inte kan redovisa hur utvecklingen sett ut.

Enkätstudier som berör hållbar upphandling
Utöver ovanstående statistik kan information från den nationella upphandlingsenkäten ge viss vägledning om utvecklingen på området. Upphandlingsmyndigheten följer upp utvecklingen på upphandlingsområdet vartannat år med hjälp av en enkätstudie. Fokus i undersökningen är i vilken utsträckning inköpsaktiviteter kan antas påverka utvecklingen mot målen i den nationella upphandlingsstrategin. Flera av frågorna i undersökningen kopplas till miljömässig hållbarhet. Du kan ta del av resultatet från tidigare år på vår webbplats, se särskilt sammanställningen under rubriken målindex och indikatorer för att de offentliga inköpen behöver bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen.

Vi har genomfört enkätstudien på nytt 2022. Enkäten gick då ut till chefer och inköpare hos upphandlande organisationer och fokuserade på förutsättningar för ändamålsenlig styrning och organisering av offentlig upphandling, till exempel i vilken utsträckning miljöspendanalyser genomförs och hållbarhetskrav används och följs upp. Resultatet kommer att presenteras under våren.

Det finns även andra självskattningsenkäter som kan vara relevanta, till exempel Aktuell Hållbarhets miljöbarometer där kommuner får besvara hur deras arbete med hållbar upphandling fortlöper. Du hittar mer information om denna på Aktuell hållbarhets webbplats.

Det även nämnas att Naturvårdsverket gör en årlig uppföljning av de statliga myndigheternas miljöarbete, där bland annat frågor om miljömässigt hållbar upphandling ingår. Du kan ta del av resultatet för miljöledning i staten 2021 på Naturvårdsverkets webbplats.

Praxis med anknytning till miljömässig hållbarhet
Det finns en stor mängd domstolsavgöranden inom upphandlingsområdet med anknytning till hållbarhet och miljö. Nedan listar vi ett antal domar som har haft stor betydelse för utvecklingen på området:
  • EU-domstolens dom C-379/98, Preussen Elektra – domstolen konstaterar att miljöskyddsändamål är angelägna eftersom det bidrar till att uppnå EU:s gemensamma mål
  • EU-domstolens dom C-513/99, Concordia Bus – domstolen klargör förutsättningarna för att ställa miljökrav
  • EU-domstolens dom C-448/01, EVN Wienstrom – domstolen konstaterar att det är möjligt att ställa krav på produktionsmetoder som ej är synliga i slutprodukten
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom, RÅ 2010 ref 78, Triclosan – domstolen kom fram till att det saknar betydelse om ett krav har någon egentlig vinst för miljön vid en proportionalitetsbedömning, under förutsättning att kravet är objektivt utformat och inte diskriminerar leverantörer.
Det finns även ett flertal domstolsavgöranden från lägre instans där leverantörer bland annat ifrågasatt proportionaliteten av miljökrav som ställts, nedan följer ett antal exempel. Du kan ta del av domarna genom att skicka en begäran till respektive domstol:
  • Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål nr 2476-21
  • Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 4932-21
  • Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 2711-17
  • Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 24148-17.
Måste kraven följas upp?
Det finns ingen lagreglerad skyldighet för upphandlande organisationer att följa upp samtliga ställda krav i en upphandling. Däremot följer det av EU-domstolens avgöranden att krav och villkor måste vara möjliga att kontrollera. Det är även av flera skäl viktigt att följa upp krav som ställts. Om ställda krav inte följs upp under avtalsperioden finns det annars en risk att detta gynnar oseriösa leverantörer, vilket i sin tur snedvrider konkurrensen och leder till att kraven motverkar sitt syfte. En avsaknad av uppföljning av ställda krav kan även riskera att påverka den upphandlande organisationens trovärdighet.

Läs mer om uppföljning i inlägget Får man ställa krav på leverantören som inte går att följa upp? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

13 januari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.