Start

Teckna avtal vid frånvaro av interimistiskt beslut om avtalsspärr?

Publicerad 21 januari 2019
Hej

Jag vet att en upphandlande myndighet inte har någon skyldighet att kontrollera med domstol om det har inkommit en ansökan om överprövning efter att avtalsspärren har löpt ut. Detta görs dock ibland för att vara på den säkra sidan.

En sådan kontroll gjordes efter ett mål i förvaltningsrätten och där myndigheten kontaktade kammarrätten dag 11 för att höra om något interimistiskt beslut om avtalsspärr hade fattats. Domstolen meddelade enbart att så inte hade skett varpå myndigheten tecknade avtal. Förlorande part i förvaltningsrätten hade dock överklagat till kammarrätten som vid tiden för upphandlande myndighets samtal inte hade hunnit fatta något beslut, vilket var det svar som lämnades. När myndigheten några timmar senare tog emot ett interimistiskt beslut om avtalsspärr meddelade myndigheten att avtal redan var tecknat vilket ledde till att kammarrätten avskrev målet.

Hade det haft någon betydelse om upphandlande myndighet haft kännedom om överklagandet genom att klagande part t.ex. hade skickat en kopia av sitt underlag när det gick in till domstolen? Kan en upphandlande myndighet på något sätt ha ett hinder mot att teckna avtal dag 11 utan att kammarrätten faktiskt har fattat ett beslut om avtalsspärr?

Eftersom det inte finns någon lagstadgad skyldighet för upphandlande myndighet att alltid ringa domstolen och kontrollera ev. inkomna överklaganden uppkommer frågan om NÄR det är tillåtet för upphandlande myndighet att teckna avtal, kl. 00:01 på natten dag 11 eller först kl. 08:01 efter att domstolen har öppnat?

Linda

Publicerad 21 januari 2019

Hej Linda,

Om vi förstår det beskrivna scenariot rätt fanns varken någon avtalsspärr, tiodagarsfrist eller interimistiskt beslut av rätten när den upphandlande myndigheten ingick avtalet. Vi kan därför inte se att en upphandlande myndighet på något sätt skulle vara förhindrad mot att teckna avtal i det beskrivna scenariot.

Det saknar betydelse om en upphandlande myndighet haft kännedom om överklagandet genom att klagande part till exempel har skickat en kopia av sitt underlag när det gick in till domstolen.

Begära att överinstansen fattar ett interimistiskt beslut
I det beskrivna scenariot är det tillåtet att teckna avtal klockan 00.00 dag 11. För en leverantör är det därför angeläget att se till att begära att den behöriga domstolen (som ska pröva den överklagade domen) ska besluta om interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts innan tiodagarsfristen har löpt ut. Det ligger även i leverantören intresse att domstolen har god tid på sig att ta beslutet och kommunicera det till den upphandlande myndigheten i tid. Detta för att undvika att sådana situationer som liknar ditt exempel uppstår. I praktiken brukar domstolarna handlägga begäran om interimistiska beslut av det aktuella slaget mycket skyndsamt. Vanligtvis kommuniceras beslutet till den upphandlande myndigheten via telefon med efterföljande skriftligt besked.

Läs mer
Läs mer om interimistiskt beslut och prövningstillstånd på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 januari 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.