Start

Vad händer om avtalsspärren i ett tilldelningsbeslut upphör på en söndag, är det inte giltigt då?

Publicerad 24 januari 2019
Vad händer om man i ett tilldelningsbeslut angett en söndag för sista dag för avtalsspärr?

Förlängs avtalsspärrstiden automatiskt till och med måndag eller kan det anses att tilldelningsbeslutet inte uppfyller formkraven och att avtalsspärren inte börjat löpa?

Annika

Publicerad 24 januari 2019

Hej Annika,

Det stämmer att en avtalsspärr i praktiken inte kan löpa ut på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, utan den förlängs i sådana fall till och med nästa vardag. Detta på grund av den så kallade söndagsregeln. Avtalsspärrens längd påverkas av söndagsregeln enbart om sista dagen infaller på någon av ovan nämnda dagar.

Underrättelsen om tilldelningsbeslut ska innehålla uppgift om avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt bestämmelsen ska avtalsspärren gälla i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas elektroniskt. Det finns såvitt vi känner till inget som tyder på att denna skyldighet inte skulle anses vara uppfylld om dag 10 i en underrättelse infaller på en söndag. Det bör dock uppmärksammas att avtalsspärren i en sådan situation löper ut nästa vardag enligt söndagsregeln, men det är en annan sak. Det innebär att leverantören kan ansöka om överprövning senast den vardagen och att avtal får ingås tidigast dagen därefter.

Det kan förstås diskuteras om det är lämpligt att en upphandlande myndighet medvetet bestämmer avtalsspärrens sista dag till en söndag och anger detta i underrättelsen om tilldelningsbeslut i syfte att förespegla för leverantörer att avtalsspärren är kortare än vad den i realiteten är.

Läs mer
Mer information om hur man beräknar avtalsspärren finns på vår webbplats.

Källhänvisningar:
  • 12 kap. 12 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – underrättelse om tilldelningsbeslut och dess innehåll
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5079–12 och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2225–16 – exempel på överprövningsdomar där söndagsregeln har diskuterats
  • 20 kap. 18 § LOU – Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas (den så kallade söndagsregeln).
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 januari 2019 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.