Start

När har enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet?

Publicerad 04 mars 2019
Hej,

Jag har en fråga gällande 31 kap. 16 § OSL. Det gäller det fetstilta i meningen "Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs."

Paragrafen tar sikte på uppgifter hos en leverantörer som myndigheten har trätt i affärsförbindelse med. Denna paragraf brukar även användas för leverantörer som inte har trätt i affärsförbindelse med en myndighet. Är det korrekt tillämpat?

Fråga

Publicerad 04 mars 2019

Hej,

När en enskild ska anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet berörs inte närmare i förarbetena till 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt Justitiekanslern (JK) bör det endast krävas att ett anbud lämnas in till en upphandlande myndighet för att den enskilde ska anses ha trätt i affärsförbindelse med myndigheten. Denna uppfattning har också delats av såväl Kammarrätten i Sundsvall som i den juridiska litteraturen. Det krävs alltså inte att ett avtal ingås mellan den enskilda och en myndighet för att bestämmelsen ska vara tillämplig.

Källhänvisningar
  • prop. 1979/80:2, s. 240 ff – när en enskild ska anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet berörs inte i förarbetena (bestämmelsen berörs inte specifikt i prop. 2008/09:150)
  • Justitiekanslerns beslut den 10 maj 1993, JK 1993 s. 41, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 163–04 samt Asplund, Anders m.fl. (2012) Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure förlag, s. 343 – när en enskild anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet.
Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

06 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.