Start

Går det att kräva en viss typ av bränsle?

Publicerad 25 mars 2019
Hej!

Kan man handla upp transporttjänster och kräva en viss typ av bränsle?

Vi tänker handla upp transporttjänster och önskar att våra leverantörer kör på flytande biogas eller komprimerad biogas.

Kan man ställa dessa krav och exkludera t.ex. HVO?

Ludvig L

Publicerad 25 mars 2019

Hej Ludvig,

Svar på frågan om man kan exkludera ett specifikt bränsle vid en upphandling av transporttjänster beror på vilken typ av tjänst det handlar om. I de tjänster där leverantörer nästan uteslutande kör för den upphandlande organisationen som exempelvis sophämtning kan man ställa långtgående krav. Om transporttjänsten ingår i en större transportkedja som “kollektiva godstransporter” till exempel budtjänster där leverantören transporterar flera kunders paket samtidigt kan den upphandlande organisationen inte ställa lika långtgående krav. Kraven ska vara proportionerliga med tjänsten. För att göra en bedömning om vilka krav som är lämpliga är det viktigt att ha en god kunskap om transporttjänsten och de sträckor som ska köras. Hur ser tillgången till tankstationer ut och kan hela transportsträckan köras med denna typ av fordon.

Det går att ställa krav för flytande biogas och komprimerad biogas. Att undvika HVO med dessa krav är rimligt eftersom idag finns lätta fordon som kan köras med två olika typer av bränslen kombinationen med gas och bensin är vanliga. HVO är förnybart diesel. Tunga fordon som kan köras med gas brukar vara byggda endast för gasdrift.

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

10 april 2019

Hej Upphandlingsmyndigheten
Vid upphandlingar av fossilfria transporter för t.ex. länstrafiken i regionerna så har jag förstått att det är OK att speca biogas om infrastruktur finns i t.ex. bussdepåer vad det gäller biogastankning eller om bussar som drivs på biogas skall tas över i en ny upphandling för t.ex. en busskoncession för stadsbusstrafik.

Men vad gäller för specificering av biogasen ? Måste den så kallade "gröngasprincipen" gälla i upphandlingar (dvs. att gas som blandats med naturgas under transport men som kan visa med ursprungscertifikat att den motsvarar en produktion av biogas på någon ort), eller kan länstrafiken begära 100% biogas för att lokalproducerad biogasproduktion skall ges en fördel baserat på att det bidrar till det lokala kretsloppet (vilket importerad gas inte gör).

Att specificera 100% biogas innebär inte att andra gasleverantörer inte kan konkurrera med en lokal biogasproducent men innebär att biogasen måste transporteras från en biogasproduktionsanläggning eller ett nät som innehåller 100% biogas till bussdepåerna. På detta sätt får lokalproducerad biogas en evalueringsfördel (som den enligt mig förtjänar) men inte ett monopol.

Tacksam för svar snarast

Bästa Hälsningar
                     Nils biogasintressent

Nils

22 oktober 2019

Hej Nils,

Det är inget krav att använda Gröngasprincipen. Den används när man köper gasen från en befintlig infrastruktur. Gröngasprincipen är likt resonemanget med grönel där det finns en infrastruktur som man köper en viss volym ifrån. Leverantören lovar att sätta in motsvarande del i systemet så att på massbalansnivån motsvarar andelen grönel eller gröngas det som är upphandlat. Gröngasprincipen används för att underlätta verifieringen av kraven.

Visst kan en upphandlande myndighet efterfråga 100 procent biogas och ta över ett eget tankningsställe. Det som man inte får ställa krav på i offentlig upphandling är att biogasen ska vara lokalproducerad för det bryter mot principen om icke-diskriminering och proportionalitet.

Tänker du att transporterna av biogas 100 kan göra det dyrare för icke lokala leverantörer och därmed gynna lokalproduktion av biogas 100 i utvärderingen?

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

21 november 2019

Hej,

Jag är inte frågeställaren, dock mycket nyfiken på ert svar gällande: Tänker du att transporterna av biogas 100 kan göra det dyrare för icke lokala leverantörer och därmed gynna lokalproduktion av biogas 100 i utvärderingen?

Om frågeställaren hade svarat JA på frågan, att transporterna av biogas 100 för icke lokala leverantörer skulle göra det dyrare och gynna lokalproduktion av biogas 100, skulle ni kunna ge kommentar?

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar
Katrin

Katrin

22 april 2020

Hej Katrin!

Vi har nyligen svarat på en remiss av utredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63).

Utredningen konstaterar att det inte är möjligt att ställa krav på lokalt producerad biogas i samband med offentlig upphandling. Vi anser dock bland annat att utredningen inte tillräckligt belyser hur upphandlande organisationer kan ta hänsyn till olika samhällsnyttor i samband med upphandling, det vill säga hur nyttor såsom regional landsbygdsutveckling, sysselsättning, lokalt näringsliv med mera kan beaktas på ett sätt som är förenligt med såväl upphandlingsregler som statsstödsregler och vilka förutsättningar som kan krävas för att både producera och använda biogas lokalt. Mycket av utvecklingen av biogasproduktionen i Sverige sker många gånger i samverkan mellan både privata och offentliga aktörer och därför behöver denna fråga utredas mer.

Läs gärna vårt remissvar som finns publicerat på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

15 maj 2020 (Uppdaterat 18 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.