Start

Vad händer om man bryter mot den absoluta sekretessen?

Publicerad 25 mars 2019

Har en upphandlande myndighet en skyldighet att agera på något sätt om man inser att någon i den egna organisationen har brutit mot den absoluta sekretessen innan tilldelningsbeslut har offentliggjorts? Vad är man i så fall skyldig att göra?

Upphandlingsansvarig

Publicerad 25 mars 2019

Hej,  

Det framgår varken av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) hur en upphandlande myndighet ska agera om den bryter mot den absoluta sekretessen i en upphandling. Det är därför inte möjligt att ge ett klart svar på hur en upphandlande myndighet ska agera i en sådan situation.

Att en upphandlande myndighet bryter mot en sekretessbestämmelse betyder inte nödvändigtvis att något upphandlingsrättsligt fel har begåtts, och inte heller nödvändigtvis att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. De grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas genom hela upphandlingen. En bedömning behöver göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om någon av principerna har åsidosatts. Har någon princip åsidosatts bör en bedömning göras om någon leverantör har lidit eller kan komma att lida skada av åsidosättandet.

Värt att notera i sammanhanget är att det kan finnas straffrättsliga konsekvenser vid agerande i strid med OSL. Frågor om detta faller utanför Upphandlingsmyndigheten uppdrag men kortfattat kan nämnas att om en person röjer en uppgift som omfattas av tystnadsplikt kan det innebära att personen gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Den som är skäligen misstänkt för brott mot tystnadsplikten ska dessutom anmälas till åtal. Det kan därtill noteras att om en arbetstagare åsidosätter sina skyldigheter i sin anställning kan det leda till disciplinpåföljd.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • 14 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – om ansvar
  • 20 kap. 3 § brottsbalk (1962:700) (BrB) – om brott mot tystnadsplikt
  • 22 § lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) – om åtalsanmälan
  • 14–19 §§ LOA – om disciplinansvar.

Rasmus

Upphandlingsjurist

28 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.