Start

Kan krav ställas på försäkringar för kommande leverantörs anställda?

Publicerad 25 april 2019
Hej !

Vill bara börja med att påpeka att Upphandlingsmyndigheten får styra upp sin sökmotor på sin webbsida. Sökresultatet blir rörigt och det man söker efter finns inte i resultatlista, men sen kan man hitta det man söker på en annan sida. Det är därför jag är tvungen att ställa denna fråga.

Nog om det.

En myndighet får ju ställa krav i upphandlingar,  att anbudsgivare och kommande leverantör, ska ha kollektivavtalsliknande villkor gällande för lön, arbetstid och semester.

Mig veterligen kan man inte ställa krav på försäkringsskydd som Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT), Försäkring om avgångsbidrag (AGB), Avtalspension SAF-LO och Premiebefrielseförsäkring. Eller kan man ställa krav på motsvarande försäkringar för kommande leverantörs anställda ?

Tacksam för snabb återkoppling.

Upphandlare

Publicerad 25 april 2019

Hej,

De försäkringar du nämner kan vara svåra att ställa som krav eller villkor i en upphandling. Detta är för att dessa försäkringar förutsätter att leverantören är ansluten till ett kollektivavtal och vi känner inte heller till om det finns liknande försäkringar på marknaden för de leverantörer som inte är anslutna till ett kollektivavtal.

Dessutom gäller denna typ av försäkringar i regel för alla anställda arbetstagare inom företaget och ska gälla under hela anställningsperioden för de anställda. Detta strider mot att de krav och villkor som ställs i en upphandling ska ha koppling till kontraktsföremålet.

Så om du vill ställa försäkringsvillkor bör du analysera vilka förutsättningar som finns för din upphandling. Det kan vara att undersöka om det finns möjlighet att teckna dessa typer av försäkringar på enskilda arbetstagare och under enbart kontraktstiden.

Du bör även fundera om kontraktet kan komma att utföras av utstationerad arbetskraft. Vi har dock förståelse för att detta kan vara svårt att förutse i förväg, men beroende på inom vilken bransch du ska upphandla så kan bedömningen ske med mer eller mindre säkerhet. Vid en upphandling över tröskelvärdet ska direktiv 96/71/EG (utstationeringsdirektivet) beaktas, men under tröskelvärdet och utan något gränsöverskridande intresse anser vi att bedömning får göras i varje enskilt fall.

Men jag vill också förmedla att det framgår av upphandlingsdirektiven att utstationeringsdirektivet och det sätt på vilket det har tolkats av EU-domstolen har betydelse för vilka krav och kriterier på arbets- och anställningsvillkor som kan ställas vid offentlig upphandling. Bland annat har EU-rätten satt en högsta och lägsta gräns för arbetsrättsliga villkor gällande utstationerad arbetskraft som slås fast genom Lavalmålet, C-341/05. Så hur långtgående krav/villkor kan ställas och i vilken fas är en fråga där det finns oklarheter och olika tolkningsmöjligheter.

Med vänlig hälsning

Lena

25 april 2019 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Hej,

Vi frågar oss ungefär samma sak och undrar om vi kan ställa krav på nedanstående. Vad jag förstår av svaret från 2019 kan vi inte ställa krav på detta men väl be företagen redovisa vilka försäkringar de har.

Tacksam för snabb återkoppling. 

Vi har skrivit följande i tidigare avtal som gäller tom 2022 och undrar om vi kan ha kvar samma skrivning.

Trafikföretaget ska på anmodan av trafikkontoret redogöra för om trafikföretaget har nedanstående försäkringar och pension, eller motsvarande vad gäller innehåll och nivåer, för de förare som kör i detta avtal. Trafikföretaget ska också redogöra i vilken omfattning de har dessa försäkrings-/pensionslösningar:
AGS Avtalsgruppsjukförsäkring
AGB Försäkring om avgångsbidrag och Omställningsstöd (TSL)
FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg
TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TGL Tjänstegrupplivförsäkring
Avtalspension SAF-LO

Mvh

Otto Natt och Dag

Otto Natt och Dag

08 september 2020

Hej,

Upphandlingsmyndigheten kan inte göra en bedömning för enskilda upphandlingar angående vilka krav som kan vara lämpliga att ställa eller vad man som upphandlande myndighet kan efterfråga att anbudsgivare ska redovisa. Detta beror på att de krav som ställs i en upphandling ska ha koppling till det enskilda kontraktsföremålet och behövs för att uppfylla syftet och målet med upphandlingen.
Vi kan dock ge ett generellt resonemang kring din frågeställning.

Det borde inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna att be leverantören redovisa vilka försäkringar de har tecknat för sina anställda under förutsättning att det inte är ett krav att leverantören måste ha dessa eller liknande försäkringar.

De försäkringar som ni har nämnt är, vad vi känner till, direkt kopplade till att leverantörer är bundna till kollektivavtal. Det finns därför en risk att det skulle kunna tolkas som att det indirekt är ett krav i upphandlingen att man som leverantör ska vara bunden till ett kollektivavtal.

Om ni väljer att namnge specifika försäkringar kan det vara bra att vara transparent med vad motsvarande försäkringar skulle kunna vara. Dock har vi, som vi har svarat tidigare, ingen vetskap om det finns liknande försäkringar på marknaden.
Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i upphandlingslagarna reglerar enbart villkor gällande lön, semester och arbetstid. Däremot diskuterades det i förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) om krav på försäkringar och pensioner skulle ingå i bestämmelserna eller inte.

Det är tillåtet att som upphandlande myndighet kräva mer långtgående arbetsrättsliga villkor än vad som framgår av lagstiftningen. Se exempel på resonemang i inlägget Får man ställa krav på heltidsanställning? i vår Frågeportal. Detta under förutsättning att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Så för att försöka svara på din fråga behöver ni fundera på vad syftet med att begära in en sådan förteckning av försäkringar är och vad det kommer att innebära för en leverantör som inte har dessa eller motsvarande försäkringar. Avslutningsvis kan sägas att alla krav som ställs i en offentlig upphandling är mer eller mindre kostnadsdrivande för leverantören. Det är därför viktigt att man som upphandlande myndighet inte ställer krav i upphandlingen som inte fyller någon funktion eller ett syfte.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 3 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut
  • 16 kap. 3 § första stycket lag (2016:1146) om upphandling om försörjningssektorerna (LUF) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut
  • 14 kap. 3 § första stycket lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut
  • prop. 2015/16:195 s. 808–811 – vilka särskilda arbetsrättsliga villkor som ska eller får ställas.
Med vänlig hälsning

Lena

09 september 2020 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.