Start

Ramavtal med flera leverantörer utan rangordning

Publicerad 30 april 2019
Hej

Upphandlande myndighet avser att sluta avtal med flera tjänsteleverantörer men inte rangordna dessa. (Leverantören ska ge ett fast timpris i sitt anbud).

I det aktuella fallet handlar det om fotograftjänster där fotografen ska kunna utföra uppdrag inom sju olika fotografiska genrer. (Myndigheten vill bara se arbetsprover från tre av dessa i anbudet).


Avrop ska sedan ske enligt vad man kallar "Objektiva villkor". (Se nedan).

6.2 Objektiva villkor

Köparens beställare väljer vid avropstillfället den leverantör som bäst möter det aktuella behovet enligt följande objektiva villkor utan inbördes ordning:

- Enskild personals behov eller val
- Lägsta totalkostnad för beställaren
- Kortast leveranstid
- Särskilda kompetenskrav för uppdragetDet kan betyda att den som lämnat lägst pris och antas uppfylla kraven för att utföra tjänster som specificerats av myndigheten inte behöver anlitas.

Får en myndighet avstå från att rangordna leverantörerna och godtyckligt välja att avropa från vem som helst av de man tecknat avtal med?

Om myndigheten tecknar avtal med leverantör utifrån stipulerade krav så kanske man kan anta att alla leverantörer anses vara fullgoda leverantörer av de tjänster som upphandlats. Varför ska då inte den leverantör med lägst pris anlitas?

Angående de så kallade objektiva villkoren undrar jag över hur något annat än pris i det aktuella fallet kan ses som objektiva?

- Enskild personals behov eller val (Om alla leverantörer anses uppfylla kraven, hur kan enskild beställare få välja godtyckligt).

- Lägsta totalkostnad för beställaren 
(Lägsta totalkostnad bör starkt hänga ihop med lägsta anbud).

- Kortast leveranstid 
(Det måste ju innebära att UM måste göra en avstämning med alla leverantörer för att få besked om vem som kan leverera på kortast tid).

- Särskilda kompetenskrav för uppdraget 
(Uppfyllda för alla leverantörer i och med att UM har antagit anbud och skrivit ramavtal).

Mvh

Johan Gunséus

Publicerad 30 april 2019

Hej Johan,

Inledningsvis bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Kravet på en fördelningsnyckel
I ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor är fastställda ska det finnas villkor som anger vilken leverantör som kommer tilldelas ett visst kontrakt utifrån villkoren i ramavtalet. Detta kallas för fördelningsnyckel. En fördelningsnyckel behöver inte nödvändigtvis innebära att ramavtalet måste innehålla en rangordning, men ramavtalet måste innehålla någon form av mekanism som säkerställer att tilldelning sker på ett objektivt sätt. Det är med andra ord inte möjligt för en upphandlande myndighet eller enhet att ha ett fritt val mellan leverantörer i ett upphandlat ramavtal.

Exempel på andra fördelningsnycklar än fastställd rangordning är dynamisk rangordning, lottning, volymfördelning, turordning och behovsstyrda avrop.

Vad är objektiva villkor och vad är inte det? 
För att avgöra om ett krav är objektivt eller inte ska kravet vara transparent och behandla alla leverantörer likvärdigt. Kravet ska även ge en förutsebarhet om hur valet av leverantör kommer att gå till. Det ska också kunna gå att konstatera i efterhand vilka faktorer som gjorde att en viss leverantör valdes som utförare framför en annan. Exempel på andra objektiva krav än pris, är kortast leveranstid och mest relevant kompetens. Bäst kompetens kan exempelvis avgöras utifrån antal års relevant erfarenhet och utbildning.
 
Ett villkor som gör det möjligt för den upphandlande organisationen att i allt för stort mått välja leverantör godtyckligt kan inte anses uppfylla kraven på objektivitet, förutsebarhet och likabehandling. Vi kan inte göra en bedömning om villkoret ”enskild personals behov eller val” uppfyller kraven på objektivitet, förutsebarhet och likabehandling. En bedömning måste göras i det enskilda fallet. Är ni i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
För mer information om vad det finns för krav på fördelningsnycklar, se vårt tidigare inlägg Vilka krav finns på fördelningsnycklar i ett ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • prop. 2015/16:195 s. 518-519 – en fördelningsnyckel får inte utformas godtyckligt och ska vara förutsägbar
  • Svea hovrätts dom i mål nr T 10286–14 – när en fördelningsnyckel inte ansågs uppfylla kraven på objektivitet, förutsebarhet och likabehandling.
  • Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 1718–16 E – volymfördelning som fördelningsnyckel godtogs då den ansågs vara förutsebar
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6541--6544–11 – exempel på godtagen fördelningsnyckel med behovsstyrt avrop.
Med vänlig hälsning,

Klara

06 maj 2019 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.