Start
Hej,

Hur fungerar reserverad upphandling i praktiken i offentlig upphandling?

När sker kontroll om leverantören uppfyller kravet, när kontraktet ska tilldelas eller först när avtalet har ingåtts?

Med vänliga hälsningar,

Ann

Publicerad 27 juni 2019

Hej Ann,

Bestämmelserna om reserverad upphandling innebär i korthet att upphandlande organisationer får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt i offentlig upphandling under normala konkurrensförhållanden. Det finns tre sorters reserverad upphandling.

Reserverad upphandling för ökad sysselsättning
Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

En upphandlande organisation får i en upphandling:
 1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller
 2. föreskriva att ett kontrakt (eller en koncession) ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.
En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten. Dessa punkter kallas ibland för verksamhetskravet.

Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska få delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning, är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta kallas ibland för andelskravet.

Reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
Vidare får en upphandlande organisation reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen innebär att den upphandlande organisation får förbehålla en upphandling för organisationer som uppfyller kraven som anges i bestämmelsen. Villkoren som ska uppfyllas är att
 • organisationen ska ha ett syfte att fullgöra offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster,
 • återinvestera vinsten för att uppnå syftet, samt
 • ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på antingen personalens ägande, deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.
För att göra bedömningen av om en organisation omfattas av bestämmelsen ska en sammanvägning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Reserverad upphandling till idéburna organisationer
Sedan den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 för idéburna organisationer. Endast idéburna organisationer som uppfyller vissa krav tillåts delta i upphandlingen.

För att deltagandet i upphandlingen ska kunna reserveras ska följande krav vara uppfyllda:
 • reservationen ska avse idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas,
 • organisationen får inte göra värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning, samt
 • staten, en region eller en kommun får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.
Vilka upphandlingsregler gäller i övrigt?
I praktiken innebär bestämmelserna om reserverad upphandling att deltagandet i en i övrigt vanlig upphandling reserveras till vissa leverantörer. Det ska framgå av annonsen till upphandlingen om den genomförs som en reserverad upphandling. I övrigt tillämpas de regler som gäller vid "vanlig" upphandling.

En reserverad upphandling innebär inte att en upphandlande organisation kan vända sig direkt till en inhemsk eller lokal leverantör och tilldela kontrakt utan upphandling. Bestämmelserna innebär enbart att deltagandet reserveras för vissa leverantörer i ett i övriga delar vanligt upphandlingsförfarande med ett avsteg från en full konkurrensutsättning.

Förutsättningarna för att göra en reserverad upphandling ska bestå under avtalets löptid och bör skrivas in i avtalsvillkoren.

När och hur ska det kontrolleras om en leverantör uppfyller kraven vid reserverad upphandling för ökad sysselsättning?
Den relevanta tidpunkten för bedömningen om leverantören uppfyller verksamhetskravet och andelskravet vid reserverad upphandling för ökad sysselsättning är då anbudsansökan eller anbudet lämnas in. Kontrollen ska ske i kvalificeringsfasen. Detta gäller även när det gäller alternativet att föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

Beträffande verksamhetskravet ska leverantören kunna visa hur detta uppfylls genom bolagsordning, stadgar, årsredovisning eller annat underlag. Vår uppfattning är att leverantören bör ges möjlighet att visa detta på olika sätt. Den upphandlande organisationen bör inte begränsa leverantörens möjlighet att visa att den uppfyller kravet med lämplig dokumentation. Beviset ska visa att det inte råder några tveksamheter om att verksamhetens övergripande syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vad gäller andelskravet ska det också vara uppfyllt vid kvalificeringen av leverantören. Kravet gäller i förhållande till verksamheten i dess helhet och leverantören ska visa att den sysselsätter en tillräcklig andel personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av till exempel långtidsarbetslöshet eller funktionsnedsättning. Förarbetena ger ingen ytterligare vägledning på vilket sätt leverantören kan visa att denne uppfyller andelskravet eller hur den upphandlande myndigheten kan kontrollera detta. Det skulle kunna ske genom att exempelvis bifoga anställningsavtal, beslut från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annat underlag.

Det finns en statlig utredning från 2014 som utförligt har gått igenom leverantörer i Sverige som då bedrev sådan verksamhet som avses med bestämmelserna om reserverad upphandling. Sammanfattningsvis fann utredningen att det i flera fall rör sig om leverantörer som i varierande utsträckning verkar inom ramen för olika statliga arbetsmarknadspolitiska program. Det statligt helägda bolaget Samhall AB, som anställer personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga i skyddat arbete, nämns som ett exempel. Det kan också gälla verksamhet inom ramen för kommunala åtgärder för att särskilt utsatta personer ska få sysselsättning och arbete. En grupp av aktörer som nämns särskilt är de så kallade arbetsintegrerande sociala företagen. Kriminalvårdens så kallade arbetsdrift nämns också.

Läs mer
Läs mer om reserverad upphandling för ökad sysselsättning och reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 på vår webbplats. Läs även om vad en skyddad verkstad är i inlägget Måste hela leverantören uppfylla kriterierna för reserverad upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 4 kap 18 § lag (2016:1145) offentlig upphandling (LOU) – reserverad upphandling för ökad sysselsättning
 • SOU 2014:51 s. 48–51 – utförlig genomgång av leverantörer i Sverige som 2014 bedrev sådan verksamhet som avses med bestämmelserna om reserverad upphandling
 • prop. 2015/16:195 s. 460 ff. – kontrollen är en del av kvalificeringen av leverantörer.
 • 19 kap. 25 § LOU – reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
 • 19 kap. 25 a § LOU – reserverad upphandling till idéburna organisationer
 • prop. 2021/22:5 s. 113 – om förutsättningarna för att kunna reservera en upphandling
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

27 juni 2019 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Hej! Jag har förstått det som att det finns en tidsgräns för reserverade kontrakt, och att en aktör inte kan få förnyat kontrakt när den tiden gått ut. Stämmer detta, eller vad gäller?

Anna

07 september 2020

Hej Anna,

Det stämmer att vid reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav i 19 kap. 25 § lagen om offentlig upphandling (LOU) får löptiden för ett kontrakt inte överstiga tre år. En leverantör som har tilldelats ett kontrakt med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett kontrakt på samma sätt av samma upphandlande organisation. Det finns dock inget hinder mot att en leverantör som först tilldelats ett kontrakt genom en reserverad upphandling sedan tilldelas ett kontrakt för samma tjänst genom en vanlig upphandling. 

Notera att denna begränsning gäller vid reserverad upphandling enligt 19 kap. 25 § LOU, till organisationer som uppfyller vissa krav och inte vid reserverad upphandling för ökad sysselsättning enligt 4 kap. 18 § LOU eller vid reserverad upphandling till idéburna organisationer enligt 19 kap. 25 a § LOU.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

07 september 2020 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.