Start

Är automatisk förlängning av avtal tillåtet?

Publicerad 13 september 2019
Hej!

Jag söker men hittar inget svar...

Frågan gäller för avtal där det finns förlängningsoptioner.
Är det tillåtet att ha automatisk förlängning av avtal, d.v.s. där ett aktivt val inte behöver göras?

Tack på förhand!

Daniel

Publicerad 13 september 2019

Hej Daniel,

Förlängningsklausuler ska vara exakta och entydiga
Hur en förlängningsklausul ska formuleras är främst en avtalsrättslig fråga och omfattas inte av upphandlingslagstiftningen. För att kunna tillämpa en förlängningsklausul krävs dock att klausulen följer de grundläggande upphandlingsprinciperna samt att det klart, exakt och entydigt framgick i något av upphandlingsdokumenten under vilka förutsättningar klausulen kan komma att tillämpas. Även omfattningen och arten av ändringen som kan komma att göras ska framgå av klausulen.

Ramavtal får löpa i max 4 år som huvudregel
Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får ramavtal som huvudregel inte löpa längre än 4 år och får bara löpa under en längre tid om det finns särskilda skäl.

Kontrakt får inte löpa på obestämd tid
För andra typer av avtal än ramavtal, det vill säga kontrakt, finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om begränsning av kontraktets löptid. EU-domstolen har i ett mål uttalat att det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid. EU-domstolen har i ett senare mål angett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som var aktuellt i målet) för en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning. I förarbetena till LOU anges även att ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras genom en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

Konkurrensverket har i ett beslut där gamla LOU var aktuell framfört följande: ”Vi anser att det, annat än undantagsvis, inte kan anses förenligt med de grundläggande principerna att en upphandlande myndighet ingår avtal med en förlängningsklausul som medför att avtalet kan löpa i oändlighet. Principen om likabehandling förutsätter att upphandling sker i konkurrens efter förutbestämda perioder. Konkurrenterna till den kontrakterade leverantören skulle annars aldrig få möjligheten att konkurrera om det aktuella uppdraget. EU-domstolen har konstaterat att ett sådant tillvägagångssätt kan på sikt hindra konkurrensen mellan potentiella leverantörer.” (Konkurrensverkets beslut, dnr 446/2014, s. 6)

Källhänvisningar
  • 17 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändrings- eller optionsklausuler
  • 7 kap. 2 § lag LOU – ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl
  • EU-domstolens mål C-454/06 – det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid.
  Vänliga hälsningar,

Anna

Upphandlingsspecialist

17 september 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.