Start

Hur lång får avtalets löptid vara vid upphandling av en koncession?

Publicerad 23 oktober 2019
Hej!

Jag undrar om det finns en gräns på hur länge man får avtala om tjänstekoncession? I vårt fall handlar det om att upphandla verksamhets entreprenör till en badanläggning.

Jesper

Publicerad 23 oktober 2019

Hej Jesper,

Det framgår inte av din fråga om värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet eller om den avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga om det är en direktivstyrd upphandling eller inte. Eftersom upphandlingen avser driften av ett badhus utgår vi ifrån att din fråga inte avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Eftersom vi inte vet värdet av din upphandling beskriver vi vad som gäller vid såväl direktivstyrd som inte direktivstyrd upphandling nedan.

Direktivstyrd upphandling av koncessioner
Koncessioner ska vara tidsbegränsade och huvudregeln är att de får löpa i högst fem år inklusive eventuella optioner. En koncession får bara gälla längre än fem år i särskilda fall enligt följande. Överstiger koncessions löptid fem år får dess maximala löptid inte vara längre än vad som kan förväntas rimligen gå åt för att koncessionshavaren ska kunna
  • kompenseras för gjorda investeringar för utnyttjandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av tjänsterna
  • tillsammans med en avkastning på det investerade kapitalet.
Vid beräkningen ska hänsyn tas till de investeringar som krävs för att uppnå särskilda mål enligt kontrakten. Både inledande investeringar och investeringar under koncessionens löptid ska beaktas vid beräkningen.

Icke-direktivstyrd upphandling av koncessioner
När det gäller icke-direktivstyrda upphandlingar av koncessioner finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om begränsning av löptiden. En koncession innebär dock en marknadsintervention. Vad som är en acceptabel löptid för en viss koncession som upphandlas enligt de icke direktivstyrda reglerna får därför ytterst avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas. EU-domstolen har i en dom uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga avtal ingås för obestämd tid i offentlig upphandling. I en senare dom har EU-domstolen uppgett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner för att en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning.

Läs mer
Läs mer om koncessioner samt proportionalitetsprincipen och övriga grundläggande upphandlingsprinciper på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 10–11 §§ lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – bestämmelser om koncessionens löptid vid direktivstyrd upphandling
  • 15 kap. LUK – bestämmelser om icke-direktivstyrd upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – indirekt stöd för att den längsta acceptabla löptiden för en koncession som upphandlas enligt de icke direktivstyrda reglerna får avgöras av en proportionalitetsbedömning.
Med vänlig hälsning,

Gustav

24 oktober 2019 (Uppdaterat 10 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.