Start

Är det tillåtet att ställa krav som innebär en automatisk uteslutning enligt 13 kap. LOU?

Publicerad 13 november 2019
Får en upphandlande myndighet ställa krav på att anbudsgivare som ligger i tvist med aktuell beställare förkastas?

Marcus Larsson

Publicerad 13 november 2019

Hej Marcus,
 
Nej, en upphandlande myndighet får inte ställa ett obligatoriskt krav som leder till automatisk uteslutning.

Anledningen till detta är att den upphandlande myndigheten endast får utesluta leverantörer från att delta i en upphandling under vissa, i lagen om offentlig upphandling (LOU), angivna situationer. Innan uteslutning sker enligt någon av bestämmelserna i LOU har den upphandlande myndigheten en skyldighet att låta en leverantör yttra sig över de omständigheter som myndigheten anser utgör skäl för uteslutning, och en bedömning måste ske i det enskilda fallet i vilken uträckning omständigheterna för uteslutning är av betydelse för den aktuella upphandlingen. Om en leverantör i sitt yttrande kan visa att den är tillförlitlig genom att leverantören har vidtagit vissa åtgärder för att läka de omständigheter som ligger till grund för uteslutningen, så kallad självsanering, eller om omständigheterna inte är av betydelse för den aktuella upphandlingen så ska inte leverantören uteslutas.

Det krävs en relativt kvalificerad situation för att en leverantör ska kunna uteslutas. Att en upphandlande myndighet är i tvist med leverantör utgör generellt sett inte en tillräcklig omständighet för att utesluta en leverantör. Om den upphandlande myndigheten tar ett beslut om uteslutning så är det myndigheten som ska kunna bevisa att det finns förutsättningar för uteslutning.

Läs mer
Läs mer om uteslutning på vår webbplats. Läs även det liknande inlägget Hur utesluter man en utifrån egen erfarenhet okvalificerad tjänsteleverantör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldighet att låta leverantören yttra sig innan beslut om uteslutning tas
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 50 – dom där det var frågan om ett obligatoriskt krav på förkastande när ett anbud ansågs vara onormalt lågt vilket kan jämföras med denna situation, av domen framgår att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att föregå den lagreglerade metoden för hur en åtgärd ska vidtas, det vill säga låta leverantören yttra sig innan beslut om förkastande.
  • 13 kap. 5 § LOU – undantag från uteslutning om leverantören kan visa att den är tillförlitlig (självsanering)
  • C‑538/07 Assitur punkt 32 – det ska göras en prövning av i vilken utsträckning omständigheterna är av betydelse för den aktuella upphandlingen
  • HFD 2013 ref. 61 – när det gäller beviskravet och bevisbördan är det den upphandlande myndigheten som ska göra sannolikt att det finns förutsättningar för uteslutning.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

15 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.