Startsida

Förtydligande av hållbarhetskriteriet för Fisk och Skaldjur (kravID: 11325)

Publicerad 27 november 2019
Hej!

KravID: 11325 Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur.

Behöver få lite hjälp förtydligande av:
följande lista eller resursöversikt ligger till grund för
Villkoret: .......................Om den angivna listan eller resursöversikten uppdateras osv.

Förstår inte detta riktigt och kan inte förklara för mina medarbetare.

Eva Berglund

Publicerad 27 november 2019

Hej Eva,

Villkoret i hållbarhetskriteriet Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur
(kravID: 11325) anger att kravet måste kompletteras genom att du väljer en lista eller resursöversikt att hänvisa till för att leverantören ska veta vilken lista den ska leverera på under avtalet:


I Kriteriebiblioteket finns mer information om hållbarhetskriteriet och information om hur du väljer lista. Där finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Förteckningen i sin helhet:

Krav ID 11325 Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur - Basnivå
Nedan finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag för kontraktsvillkoret. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Världsnaturfondens WWF:s fiskguide (WWF)
Fiskguiden omfattar ca 70 arter av vildfångade och odlade fisk och skaldjur till exempel: sej, torsk, lax, hoki, sill/strömming, Alaska Pollock och nordhavsräka. Fiskguiden uppdateras årligen, med ny upplaga normalt i maj.

Bedömningskriterier för vildfångat innefattar bland annat: datatillgång för beståndsbedömningar, fisketryck, utkast, bifångster, biologisk mångfald, påverkan på marina livsmiljöer och förvaltning.

Bedömningskriterier för odlat innefattar bland annat: ynglens ursprung, energi, vatten och kemikalie-användning, foder, påverkan på omgivande miljö, djurvälfärd, arbetsförhållanden och förvaltning.

Certifierade fisken (MSC, ASC och KRAV) ges automatiskt grönt ljus i guiden.

Världsnaturfondens WWFs fiskguide (WWF)

Internationella havsforskningsinstitutet (ICES)
ICES är det officiella organet för vetenskaplig rådgivning på fiskeriområdet i EU. Råden omfattar ca 80 vildfångade arter (300 bestånd) fiskade på bestånd i nordostatlanten (FAO område 27) av till exempel: sej, torsk, guldlax/strömsill, kolja, kummel och nordhavsräka. Råden uppdateras regelbundet efter att nya mätningar på beståndsstatus görs.

Bedömningskriterier innefattar beståndsbedömning enligt maximalt hållbar avkastning (MSY*) där tillräckligt dataunderlag finns. Bedömning och färg-kodning, så kallade ”traffic -lights” finns i Tabell 1 i ICES-råden. Arter som inte fiskas i nordostatlanten exempelvis hoki och Alaska Pollock omfattas inte av ICES råd. Inte heller odlad fisk som exempelvis odlad lax omfattas.

*ICES definition av MSY är maximering av den genomsnittliga långsiktiga avkastningen från ett visst bestånd samtidigt som produktiva fiskbestånd hålls inom friska marina ekosystem (ICES, 2018).

Internationella havsforskningsinstitutet (ICES)

SLU Aqua och Havs & Vattenmyndighetens resursöversikt (HAV)
Omfattar 41 fiskarter och 8 skaldjursarter som fiskas i svenska vatten, både i hav och insjö, till exempel: sej, lax, torsk, sill/strömming, gös, gädda, nordhavsräka och kvabbso/sjurygg (stenbitsrom). Uppdateras årligen, ny upplaga normalt i januari.

Biologiskt råd avseende beståndets status och reproduktionsförmåga för vildfångat på internationellt vatten baseras ofta på Internationella Havsforskningsinstitutet (ICES) råd där bedömningskriterier innefattar beståndsbedömning enligt maximal hållbar avkastning (MSY). Nationellt förvaltade bestånd bedöms på basis av SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets och fritidsfiskets rapportering. Bedömningen gäller huruvida fisket kan öka, inte bör öka eller bör minska.

För insjöfisk i svenska vatten under privat förvaltning kan Länsstyrelsernas fiskerikonsulenter tillhandahålla information om beståndens status. Fiskevårdsplaner kan även begäras ut via fiskevårdsområdesföreningar eller Svenska Insjöfiskarnas centralförbund.

SLU Aqua och Havs & Vattenmyndighetens resursöversikt (HAV)

The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS)
The Marine Conservation Society är en brittisk icke-statlig organisation (NGO). Deras konsumentguide omfattar 70 vildfångade och odlade arter till exempel: sej, lax, torsk, stillahavstorsk, sill/strömming och nordhavsräka. Uppdateras årligen, ny version normalt i mars, webbsidan uppdateras mer regelbundet.

Bedömningskriterierna för vildfångat innefattar beståndsstatus, fisketryck, förvaltning, fångstmetod, bifångst och ekosystempåverkan. För odlat innefattas bland annat påverkan på omgivande miljö, foder och kemikalieanvändning, hälsoparametrar och förvaltning.

The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS) 

Exempel på listor, vetenskapliga råd och resursöversikter för de vanligaste fiskarterna i offentlig sektor (2017) med namn, vetenskapligt namn och vilka
listor och resursöversikter arterna omfattas:Förteckningen för KravID 11325 finns även som webbsida.

Hoppas detta tydliggjorde att underlag måste väljas som komplement till KravID 11325. Du och din organisation tar ställning till det mest lämpade underlaget för er.

Om något är oklart är du välkommen att återkomma.

Bästa hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

29 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.