Start

Vilka miljökrav kan man ställa vid upphandling av IT-drift?

Publicerad 13 januari 2020
Hej!

Vi ska upphandla ett avtal för IT-drift och funderar över möjliga miljökrav att ställa eller miljöfaktorer att ta med i en anbudsutvärdering. Kan vi få tips på några bra exempel?

Några funderingar som vi själva spånat på om det kan vara rimligt:
Krav på certifierat miljöledningssystem
Krav på förnybar energi för drift av servrar
Miljökrav på leverantörens resor när de ska träffa oss


Johan Jarelin

Publicerad 13 januari 2020

Hej!

Tack för din fråga. Vi har inte tagit fram hållbarhetskriterier för IT-drift och har därför inte tittat närmare på vilka hållbarhetskrav som är relevanta att ställa vid en sådan upphandling.

Det framgår inte av din fråga hur omfattande upphandlingen kommer att vara och exakt vilka tjänster som kommer att ingå i it-driften. Det har betydelse för vilka krav som kan vara proportionerliga att ställa.

Det kan vara proportionerligt att ställa krav på miljöledningssystem, men man bör vara medveten om att ett företags miljöledningssystem normalt omfattar hela företagets miljöarbete, även mer generella frågor hos företaget som eventuellt inte är kopplade till kontraktsföremålet. Läs mer om att ställa krav på miljöledningssystem i inlägget Lägstanivå för miljöledningssystem i vår Frågeportal.

I EUs bakgrundsrapport för de kommande EU-gemensamma hållbarhetskriterierna för datacenter/serverhallar lyfts energiförbrukning och den elmix som används i tjänsten upp som en viktig miljöaspekt när det gäller datacenter/serverhallar. Att ställa krav på att förnyelsebar elektricitet används kan därför bidra till att minska klimatpåverkan från tjänsten, men även utrustningens energiprestanda är viktig. I bakgrundsrapporten kan man också läsa mer om andra miljöaspekter för datacenter. Se även de EU-gemensamma hållbarhetskriterierna.

Innan man ställer krav på leverantörens resor till möten bör man fundera kring i vilken omfattning det förväntas ske, samt i vilken proportion detta kommer att stå i relation till miljöpåverkan från hela den upphandlade tjänsten. Man kan också fundera kring möjligheten till distansmöten istället för resor. I de fall leverantören har ett miljöledningssystem kan tjänsteresor också vara en del av det.

Oavsett vilka krav, kriterier och villkor som ställs i en upphandling så ska dessa ha anknytning till det som anskaffas samt vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, se särskilt proportionalitetsprincipen.

Med vänliga hälsningar,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

15 januari 2020 (Uppdaterat 21 april 2021)

Hej!

Tack för svaret!
Vi ska beställa IT-drift för myndigheten där omfattningen är 3 år och kostnaden beräknas till ca 7 MSEK (totalt).
Tjänster som ingår är:
  • Drift och support inkl. kommunikation, lagring etc.
  • Arbetsplatshantering/Användarstöd/Servicedesk
  • Skrivarfunktion
Jag kollade i EUs bakgrundsrapport för de kommande EU-gemensamma hållbarhetskriterierna för datacenter/serverhallar, men kände att utan ingående kunskaper om datacenter så var det svårt att utläsa lämpliga krav eller utvärderingskriterier som vi kan använda i vår upphandling. Jag antar att det är i tabellen på sidorna 75-77 som man kan utläsa deras förslag på kriterier för utrustningens energiprestanda, men även exempelvis utnyttjandegraden i avsnitt 1.2 och användning av överskottsvärme i avsnitt 2.2 verkar relevanta. Tyvärr tror jag inte att vi mäktar med att ur den rapporten sålla fram vad som är rimligt för oss att använda oss av i upphandlingen.

Ni känner inte till någon annan offentlig aktör som relativt nyligen gjort en liknande upphandling, där vi möjligen skulle kunna återanvända eller modifiera krav/kriterier som finns färdigformulerade?

Johan Jarelin

16 januari 2020

Hej!

Jag håller med om att bakgrundsrapporten är omfattande. Kriterierna publicerades den 11 mars 2020.

Jag känner tyvärr inte till någon annan liknande upphandling som jag kan hänvisa till.

Joakim

Hållbarhetsspecialist

20 januari 2020 (Uppdaterat 10 augusti 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.