Start

Får man indexjustera i ett kontrakt om ramavtalet har löpt ut?

Kan man indexuppräkna priser, i pågående uppdrag, efter att ett ramavtal har löpt ut? Det vill säga vad gäller avseende indexuppräkning om vi har avropat ett uppdrag innan ramavtalet löpte ut men uppdraget kommer att pågå till exempel 1 år efter det att ramavtalet har upphört. I avtalet reglerares endast indexuppräkningar under ramavtalsperioden.

Annika

Publicerad 03 mars 2020

Hej Annika,

Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet. Eftersom ramavtalet i ditt exempel, har löpt ut är det inte möjligt att göra några ändringar i själva ramavtalet, däremot är det möjligt att göra ändringar i kontraktet som grundar sig på ramavtalet trots att ramavtalet har löpt ut. Vilka ändringar som är tillåtna att göra i ett kontrakt framgår av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det betyder sannolikt att en sådan prisjustering, beroende på hur den är utformad, skulle kunna tillåtas med stöd av 17 kap. 9 § LOU om ändringar av mindre värde. För en mer ingående redogörelse av ändringsbestämmelserna, se vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Notera att båda partnerna måste vara överens om ändringen och dess innehåll för att den ska kunna genomföras, om inget annat framgår av avtalsvillkoren.

Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet
Det framgår inte av din fråga om ramavtalets värde över- eller understiger tröskelvärdet. Ändringsbestämmelserna i lagen gäller endast vid upphandling över tröskelvärdet, men ger ändå ett uttryck för allmänna principer vid ändring av ramavtal eller kontrakt under tröskelvärdet. Trots avsaknaden av ändringsbestämmelser för upphandlingar under tröskelvärdet innebär det inte att utrymmet att ändra i avtal och kontrakt i detta fall är mindre än vad som gäller vid upphandling över tröskelvärdet, utan snarare tvärt om. Möjligheten att ändra i ett befintligt kontrakt bör vara större vid upphandlingar under tröskelvärdet eftersom tillåtna ändringar inte begränsas till de restriktiva ändringsbestämmelserna som gäller vid upphandling över tröskelvärdet.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § andra stycket samt 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kontrakt som grundar sig på ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet
  • 17 kap 9–14 §§ LOU – bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal för upphandlingar över tröskelvärdet
  • prop. 2015/16:195 s. 858–859 – I avsaknad av detaljerade bestämmelser borde tvärtom prövningen av en ändrings tillåtlighet kunna göras något friare utanför det direktivstyrda området. I vilken utsträckning ett kontrakt får ändras på det icke direktivstyrda området får avgöras i rättstillämpningen
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1536-22 - bestämmelserna om ändringar i 17 kap. LOU gäller även för upphandlingar som genomförs enligt 19 kap. LOU, men även andra ändringar kan vara tillåtna.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

09 mars 2020 (Uppdaterat 29 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.