Start

Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess?

Publicerad 26 mars 2020
Hej, vi har fått in en begäran från en annan myndighet om att ta del av uppgift om huruvida ett bolag lämnat anbud i en pågående upphandling. De stödjer sin begäran på 10:27 OSL. Min fråga till er är om vi som upphandlande myndighet kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter om anbud lämnas under anbudstiden då den absoluta sekretessen i 19:3 OSL råder? Vår uppfattning är att då absolut sekretess råder finns inget utrymme för att göra någon intresseavvägning. Vi blir dock osäkra då 19:3 inte omnämns i generalklausulens andra stycke.

Annakarin

Publicerad 26 mars 2020

Hej Anna-Karin,

Som du nämner räknas inte 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) upp i generalklausulen (10 kap. 27 § andra stycket) OSL. Detta innebär alltså att generalklausulen är tillämplig på uppgifter som omfattas av 19 kap. 3 § OSL.

Ett exempel där generalklausulen ansetts vara tillämplig när uppgifter omfattats av absolut sekretess och där det enligt domstolen var korrekt att uppgifterna lämnades ut är NJA 2003 s. 447.

Målet rörde situationen att Riksskatteverket hade översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål till Domstolsverket. I samband med detta hade också uppgifter som omfattas av den så kallade skattesekretessen lämnats ut. I domen redogör Högsta Domstolen för de intresseavvägningar som ska göras vid tillämpning av generalklausulen.

I ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) anges bland annat att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 27 § OSL (generalklausulen) innebär att uppgifter som omfattas av sekretess i vissa fall, efter en prövning i varje enskilt fall, kan lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – absolut sekretess för uppgift som rör anbud eller motsvarande erbjudande vid offentlig upphandling
  • 10 kap. 27 § OSL – sekretessbrytande bestämmelse (generalklausulen)
  • Högsta domstolens dom i NJA 2003 s. 447
  • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2013/14 s. 230 ff.
Med vänlig hälsning,

Mattias

01 april 2020 (Uppdaterat 31 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.