Start

När kan vi teckna avtal efter beslut från domstol?

Publicerad 27 april 2020
Hej
Jag har arbetat som upphandlare i drygt 1 år. Som nyutexaminerad upphandlare har jag fått känna på hur det är när ens upphandling blir överprövad.
I fredags fick jag beslut från förvaltningsrätten om att den sökande (leverantören) fått avslag på sin överprövningsansökan.

Domstolsbeslut och LOU kan vara ganska trixiga att läsa. Det är oftast många hänvisningar till andra kapitel och/eller paragrafer.
Jag börjar ivrigt leta efter när jag kan skriva avtalet med den vinnande anbudsgivaren som länge fått vänta på ett besked.

Försökte leta mig fram i domstolsbeslutet. Det står ingenting om motpartens rättigheter till att skriva kontrakt i det beslutet. All övrig information som ges av Sveriges Domstolar är hur man överklagar beslutet. Det lämnas ingen information eller hänvisning till någon lagtext för motparten där jag kan gå in och läsa om vad som gäller nu efter överprövningen är klar.

Jag sökte även på Er sida, svårt att hitta svar även där.

Det är så synd att det delges för lite information vad UM har för rättigheter och hur vi som upphandlare ska kunna hantera vår vardag när man får leta ihjäl sig efter svar som skulle kunna vara så enkla att förmedla. Speciellt till oss som är nya inom yrket.

Det skulle kunna vara följande Överprövning - förnyad avtalsspärr träder i kraft, se kap 20 10§

Jeanette

Publicerad 27 april 2020

Hej Jeanette,

En upphandlande organisation kan teckna avtal efter det att tiodagarsfristen enligt 20 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling (LOU) har löpt ut, förutsatt att förvaltningsrätten inte har beslutat att upphandlingen ska rättas eller göras om, samt att en leverantör inte har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten och kammarrätten har meddelat ett interimistiskt beslut.

I lagtexten används begreppet "avgjort målet". Detta ger sken av att ett mål som avskrivs efter exempelvis en återkallelse inte omfattas av den tiodagarsfrist som uppställs i bestämmelsen. Begreppets innebörd har berörts i förarbetena. Där framgår det att begreppet "avgjort målet" innefattar när rätten skiljt sig ifrån målet såväl genom dom som genom slutligt beslut om avskrivning, avvisning eller återförvisning.

Mot bakgrund av detta uttalande i förarbetena är tiodagarsfristen även avsedd att omfatta situationer när ett mål avskrivs. Det är således inte möjligt för den upphandlande organisationen att ingå ett avtal innan denna tidsfrist har löpt ut.

Interimistiskt beslut 
Ett interimistiskt beslut är ett formellt beslut från domstolen som innebär att avtalsspärren förlängs. Domstolen beslutar då att den upphandlande organisationen inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. Den klagande leverantören måste yrka på ett interimistiskt beslut för att domstolen ska kunna besluta om det vid överprövning i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Förväxla inte tiodagarsfristen med överklagandefristen i förvaltningsprocesslagen
Tiodagarsfristen i 20 kap. 10 § LOU ska inte förväxlas med överklagandefristen i 6 a § i förvaltningsprocesslagen (FPL). Tiodagarsfristen i LOU börjar löpa efter det att förvaltningsrätten har avgjort målet. Överklagandefristen i överprövningsmål är tre veckor enligt allmänna förvaltningsprocessuella regler. Det innebär att en leverantör kan överklaga till högre instans inom tre veckor från och med att leverantören fick ta del av förvaltningsrättens dom.

En upphandlande organisation kan ingå avtal efter tiodagarsfristen förutsatt att det är tillåtet enligt ovan. Den rättsliga konsekvensen av att en upphandlande myndighet tecknar avtal efter tiodagarsfristen men inom tre veckor är att upphandlingen anses avslutad och upphandlingen inte längre kan prövas av rätten. Detta innebär att fristen för överklagande i praktiken är 10 dagar i mål som rör överprövning av en upphandling.
 
Källhänvisning
  • 20 kap. 10 § lag (2016:1145)  om offentlig upphandling (LOU) – tiodagarsfristen efter det att förvaltningsrätten avgjort målet
  • prop. 2009/10:180 s. 125 – förarbetena till gamla LOU om begreppet "avgjort målet"
  • 20 kap. 9 § LOU – en domstol kan i vissa fall fatta ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan domstolen bestämt något annat
  • 6 a § förvaltningsprocesslagen (FPL) – tidsfrist att överklaga
  • 20 kap. 6 § andra stycket LOU – en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har ingåtts.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

05 maj 2020 (Uppdaterat 02 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.