Start

Vilken tidsfrist gäller för att komma in med ett förtydligande eller en komplettering?

Hej!

Hur ska man tänka kring tidsfristen för att begära in en rättelse, ett förytligande eller en komplettering av ett anbud? Finns det någon bestämmelse som reglerar hur lång tid som leverantörerna ska få på sig att komma in med ett förtydligande? Får man ange tidsfristen med ett klockslag eller är det alltid hela dygn?


Knut

Publicerad 14 juli 2020

Hej Knut,

I artikel 56.3 i LOU-direktivet anges att den upphandlande organisationen ska ange en ”lämplig tidsfrist” inom vilken rättelsen, förtydligandet eller kompletteringen ska inkomma. Av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att artikeln är tillämplig vid all upphandling enligt LOU även om det inte uttryckligen framgår av bestämmelsen i lagen.

Något som är viktigt när en upphandlande organisation tillåter eller begär att en anbudsgivare rättar, förtydligar eller kompletterar ett anbud är att myndigheten måste ta hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling och öppenhet. Det ska inte kunna framstå som om en begäran om förtydligande otillbörligt gynnar eller missgynnar den eller de som får begäran.

Eftersom det inte finns någon lagstadgad minimifrist för att inkomma med en rättelse förtydligande eller en komplettering finns det ingenting som hindrar er från att ange tidsfristen med ett klockslag. Tidsfristen ska vara proportionerlig och gälla för lika situationer. Om flera anbud ska rättas, förtydligas eller kompletteras på liknande sätt bör tidsfristen alltså vara densamma för samtliga berörda anbudsgivare. Om anbudsgivaren inte inkommer med de efterfrågade uppgifterna inom den kommunicerade tidsfristen ska uppgifterna inte beaktas eftersom det skulle kunna strida mot likabehandlingsprincipen.

Läs mer
Läs mer om att ange tidsfrister i klockslag i inlägget Får man ange ett klockslag när man sätter ut sista dag för inlämnande av anbud? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2015:16/195 s. 977 - den upphandlande organisationen ska bestämma en lämplig tidsfrist för leverantören att genomföra rättelsen, förtydligandet eller kompletteringen
  • EU-domstolens dom i mål C-599/10 SAG ELV Slovensko, p. 41 - det ankommer på organisationen att behandla anbudssökandena på ett likartat och lojalt sätt, så att det inte kan framstå som om begäran om förtydligande på ett otillbörligt sätt gynnade eller missgynnade den eller de anbudssökande som var föremål för begäran.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

14 juli 2020 (Uppdaterat 02 augusti 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.