Start

Hur hanterar man leverantörsprövningen när köp sker i ett dynamiskt inköpssystem?

Publicerad 08 oktober 2020
Hej!

Jag läste på er sida och reagerade på följande (fet markerat) gällande avrop från dynamiskt inköpssystem: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/dynamiska-inkopssystem/steg-2--kop-och-drift-i-ett-dis/

Tidsfrister för att inkomma med anbud
En upphandlande myndighet får bestämma den tidsfrist som ska gälla vid anbudsinbjudningar för leverantören att inkomma med anbud.
Har ingen tid angivits så ska tidsfristen dock vara minst 10 dagar från det att anbudsinbjudan skickades till berörda leverantörer.

Anbud utvärderas enligt de tilldelningskriterier som angivits i annonsen vid anbudsinfordran eller vid preciserade behov här i anbudsinbjudan i steg 2.

Den upphandlande organisationen ska av leverantören begära in uppdaterade dokument som visar att den i nuläget uppfyller kvalificeringskraven 
och att det inte föreligger någon grund för uteslutning. Därefter tas beslut om att tilldela kontrakt.
 
Jag tolkar det därför som att man ska kontrollera kvalificeringskraven igen vid avropen. Men jag kan inte utläsa det av lagen. Tolkar jag er rätt och vart i lagen framgår det?

Maria

Publicerad 08 oktober 2020

Hej Maria,

Oavsett om tilldelningen av ett kontrakt sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem eller inte så har den upphandlande organisationen en grundläggande skyldighet att kontrollera leverantörernas lämplighet innan kontraktet tilldelas. Med leverantörens lämplighet avses dels att leverantören inte befinner sig i någon situation som kan föranleda uteslutning, dels att den uppfyller de ställda kvalificeringskraven.

Som utgångspunkt får upphandlande organisationer inte begära in bevis som de redan har tillgång till men däremot ska kontrollen baseras på aktuell information. Skulle bevisen av någon anledning inte längre vara aktuella måste alltså organisationen begära in nya. För att underlätta inhämtningen av bevisen och därmed snabba på processen kan det vara lämpligt att redan i anbudsinfordran att delta i det dynamiska inköpssystemet ställa ett obligatoriskt krav att leverantörerna ska använda en egenförsäkran.

Läs mer
För information om hur bestämmelserna avseende egenförsäkran, det vill säga ESPD-systemet, ska tillämpas i ett dynamiskt inköpssystem se inlägget Hur fungerar ESPD-systemet i förhållande till DIS? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 4 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och prop. 2015/16:195 s. 443 – en upphandlande organisation ska, innan den tilldelar ett kontrakt, kontrollera leverantörens lämplighet
  • 15 kap. 5 § LOU – upphandlande organisationer får inte kräva in bevis som de redan har tillgång till
  • artikel 59.4 andra stycket i LOU-direktivet – bevis med koppling till leverantörsprövningen ska vara uppdaterade
  • beaktandesats 85 i LOU-direktivet – det är viktigt att de upphandlande organisationernas beslut grundar sig på aktuell information, framför allt vad gäller skäl för uteslutning, med tanke på att viktiga förändringar kan ske ganska snabbt.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 oktober 2020 (Uppdaterat 10 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.