Start

Går det att använda stafflade priser enligt LOU?

Publicerad 04 december 2020
Hej, vad jag känner till används inte stafflade priser eller stafflade prislistor i offentlig upphandling, d v s att pris sjunker vid ökande volymer, något särskilt skäl eller så, legalt?

Rolf Eckermark

Publicerad 04 december 2020

Hej Rolf,

Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling ställa de krav som bäst passar den upphandlande organisationens behov. Kraven, även obligatoriska krav gällande prissättning, får inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det har förekommit en hel del domstolsprövningar på senare tid som har avsett upphandlande myndigheters försök att på olika sätt styra leverantörernas möjligheter att lämna priser i en upphandling.

Vi har ingen statistik över olika prismodeller som används i upphandlande avtal och kan därför inte svara på frågan om i vilken utsträckning det används. Det vi kan säga är att det förekommer i vart fall liknande upplägg, eftersom ett liknande upplägg varit föremål för överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2020 ref. 24). Frågan i målet är intressant mot bakgrund av att användningen av så kallade golvpriser som utgångspunkt inte anses förenligt med upphandlingslagstiftningen i den senaste tidens praxis från domstolarna.

Exempel på användning av golvpriser som obligatoriska krav och i utvärderingen i den senaste tidens praxis
I HFD 2018 ref. 50 kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud att utforma ett obligatoriskt krav som ett golvpris. Detta motiverades med att ett obligatoriskt krav på ett visst lägsta pris hindrar leverantörerna från att konkurrera med priset eftersom anbud under golvpriset automatiskt utesluts. Det skulle kunna leda till att leverantörerna behandlas olika. Domstolen betonade också att ett golvpris innebär att den upphandlande organisationen saknar möjlighet att bedöma anbuden i verklig konkurrens med varandra och att bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat. Anbud med onormalt låga priser ska hanteras på det sätt som beskrivs upphandlingslagstiftningen där den upphandlande organisationen ber anbudsgivaren om en förklaring till det låga priset.

I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4427-4433-19 bedömdes en utvärderingsmodell som inte gav mervärde för pris under ett visst prisintervall utgöra ett otillåtet hinder för anbudsgivarens möjlighet att konkurrera med priset. Om det inte finns sakligt godtagbara säl strider ett sådant hinder enligt domstolen mot likabehandlingsprincipen. Målet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade prövningstillstånd.

Kravet att större volymer inte får ha ett högre pris än lägre volymer innebär inte ett golvpris
I HFD 2020 ref. 24 var frågan i målet om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas.
Den upphandlande organisationen ansåg att syftet med kravet inte var att på förhand fastställa att anbud under en viss prisnivå ska anses vara onormalt låga, utan att säkerställa att kommunen får bästa möjliga villkor enligt marknadsekonomiska principer och att motverka osund strategisk anbudsgivning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kravet innebär att leverantörerna inte får prissätta sina anbud helt fritt eftersom det pris som en leverantör anger för ett visst mängdintervall blir styrande för det pris som får anges för andra mängdintervall avseende samma typ av arbete. Däremot finns ingen absolut nedre gräns för hur låga priser som får offereras. Av den anledningen hindrar kravet inte leverantörerna från att konkurrera med sina priser. Kravet ansågs inte heller vara konstruerat på ett sådant sätt att det leder till att onormalt låga anbud automatiskt förkastas.

Därför bedömdes kravet vara förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelserna om onormalt låga anbud. Domstolen konstaterade även att det inte heller kommit fram att kravet stred mot upphandlingslagstiftningen på något annat sätt.

Läs mer
Läs mer om golvpriser i inlägget Går det att använda golvpriser respektive takpriser? i vår Frågeportal och om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

14 december 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.