Start

Får regionen bevilja flera de minimis-stöd till samma företag?

Publicerad 22 januari 2021
Hej,
Jag undrar om regionen får ge flera de minimis-stöd till samma företag?
Mvh Helena


Helena

Publicerad 22 januari 2021

Hej,

Innan en kommun eller en region ska bevilja de minimis-stöd måste den först alltid ta ställning till om stödet är förenligt med fler regelverk än statsstödsreglerna, exempelvis kommunallagen. Stödet måste vara inom den kommunala kompetensen för att det över huvud taget ska vara möjligt att bevilja stöd. Därefter ska kommunen och regionen överväga om det är möjligt att lämna ett stöd enligt statsstödsreglerna.

Under förutsättning att stödet är inom den kommunala kompetensen kan ett företag ta emot de minimis-stöd så länge som det sammanlagda de minimis-beloppet, som företaget tar emot från samma eller olika stödgivare, inte överstiger ett visst takbelopp under en rullande treårsperiod. Takbeloppet är 200 000 euro för stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen.
Efter treårsperioden kan samma företag sedan få ett nytt de minimis-stöd, enligt villkoren i den tillämpliga de minimis-förordningen. Regionen har därmed möjlighet att bevilja flera de minimis-stöd till samma företag, så länge det sammanlagda beloppet som företaget tar emot från olika stödgivare inte överstiger 200 000 euro under en treårsperiod.

Det företag som får stödet ska intyga att företaget inte har mottagit fler de minimis-stöd som sammanlagt gör att takbeloppet på 200 000 euro överskrids. Regionen ska därför begära ett intyg på om de tagit emot andra de minimis-stöd från andra stödgivare, innan de beviljar stödet. Andra stödgivare kan exempelvis vara en kommun, ett kommunalt bolag eller en statlig myndighet.

Begreppet ”företag” är ett EU-rättsligt begrepp som kan omfatta flera juridiska personer om det kontrolleras av samma enhet. Därför finns det anledning att kontrollera ägarförhållanden och företagsformen av stödmottagaren.

För att det ska handla om ett godkänt de minimis-stöd måste samtliga villkor enligt den aktuella de minimis-förordningen vara uppfyllda.

I de situationer då regionerna beviljar medel för åtgärder som staten finansierar med särskilda medel som styrs via statliga förordningar bör regionen kontrollera möjligheten att bevilja ytterligare stöd från regionen. Således, om regionen vill bevilja de minimis-stöd med egna medel och samtidigt beviljar stöd enligt en statlig förordning bör regionen kontrollera att den nationella rättsliga grunden i den statliga förordningen tillåter att de minimis-stöd sammanläggs. Detta görs innan regionen beviljar de minimis-stöd med egna medel upp till de minimis-taket om 200 000 €.

Läs mer
Källhänvisningar
  • Kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse – den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse.
Med vänlig hälsning,

Annika G W

22 januari 2021 (Uppdaterat 05 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.