Start

Kan man lägga till tekniska specifikationer och kontraktsvillkor vid upphandling i ett DIS?

Publicerad 28 januari 2021
Hej!
Vi har precis börjat med DIS och jag undrar hur man ska tänka kring miljökraven. Om jag förstått det rätt kan det dels ligga miljökrav i själva DISen och sen även i respektive avrop. Var ska vi lägga vad för att det ska bli bra? Finns det några direktiv/vägledning kring detta?

Johanna

Publicerad 28 januari 2021

Hej Johanna,

En upphandlande organisation ska som huvudregel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen om inrättandet av det dynamiska inköpssystemet publicerades och därefter under hela systemets giltighetstid.

Ett dynamiskt inköpssystem är en metod för upphandling och inte ett eget upphandlingsförfarande. Vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska bestämmelserna för selektivt förfarande tillämpas och möjligheten att ställa miljökrav skiljer sig därmed inte åt jämfört med vad som gäller vid ett sådant förfarande. Det innebär att miljökraven kan omfattas av den tekniska specifikationen eller anges som ett särskilt kontraktsvillkor. Det är även möjligt att ange miljöegenskaper som ett tilldelningskriterium vid utvärdering av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten.

Måste den tekniska specifikationen framgå av upphandlingsdokumenten för ett DIS?
Det är oklart om den tekniska specifikationen måste framgå av upphandlingsdokumenten för det dynamiska inköpssystemet eller om det räcker att den tekniska specifikationen anges i respektive inbjudan som skickas ut inom ramen för systemet. Orsaken till att det är oklart är att det i den svenska lagstiftningen, lagen om offentlig upphandling (LOU), anges att det av upphandlingsdokumenten ska framgå de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

I det bakomliggande LOU-direktivet anges dock att den upphandlande organisationen åtminstone ska ange vilken typ av köp och vilka kvantiteter som det dynamiska inköpssystemet avser samt lämna all nödvändig information om systemet, inbegripet hur systemet fungerar, den elektroniska utrustning som används, tekniska arrangemang för anslutning samt tekniska specifikationer. Till skillnad från den svenska lagstiftningen så skiljer direktivet alltså det tekniska arrangemanget för anslutning från den tekniska specifikationen. Det är därför möjligt att tolka direktivtexten som att upphandlingsdokumenten även ska innehålla de tekniska egenskaperna som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha i enlighet med vad som anges i 9 kap. LOU. Detta följer också den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet som bland annat innebär att upphandlingsdokumenten ska vara klart och tydligt formulerade samt innehålla samtliga krav som ställs.

Vad som talar mot att de tekniska egenskaperna ska framgå redan av upphandlingsdokumenten för det dynamiska inköpssystemet är att ett sådant system kan löpa under lång tid. På en marknad under snabb utveckling kan de tekniska egenskaperna för varan, tjänsten eller byggentreprenaden förändras snabbt vilket i så fall skulle kunna leda till att det som omfattas av det dynamiska inköpssystemet är föråldrat eller kanske inte ens längre finns kvar på marknaden under systemets hela giltighetstid.

Oavsett denna oklarhet ska en upphandlande organisation iaktta den grundläggande principen om öppenhet vid upphandling. Principen innebär bland annat att upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs. Vanligen har det som upphandlas någon form av tekniska egenskaper. I sådana fall ska den upphandlande organisationen ange samtliga relevanta tekniska specifikationer i upphandlingsdokumenten. Detta bör rimligen ske senast i inbjudan att lämna anbud.

Måste avtalsvillkoren framgå av upphandlingsdokumenten för ett DIS?
Precis som vad som gäller avseende den tekniska specifikationen så framgår det inte heller av bestämmelsen i LOU att avtalsvillkoren måste ingå i upphandlingsdokumenten för det dynamiska inköpssystemet. Däremot framgår det av 17 kap. 1 § LOU att särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas och anges i upphandlingsdokumenten.

Miljöegenskaper som tilldelningskriterium
Om utvärderingen sker enligt grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet är det möjligt att ange miljöegenskaper som ett tilldelningskriterium. För att det ska vara möjligt att ange miljöegenskaper som ett tilldelningskriterium krävs att kriteriet har anknytning till den vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlingen avser och syfta till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Tilldelningskriterierna ska som utgångspunkt framgå i annonsen för det dynamiska inköpssystemet men får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

Sammanfattningsvis
Det är oklart om fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten innebär att även den tekniska specifikationen och kontraktsvillkoren ska ingå i upphandlingsdokumenten som publiceras i samband med att det dynamiska inköpssystemet inrättas eller om det är möjligt att vid respektive inbjudan ändra eller lägga till dessa uppgifter. Så vitt vi känner till har detta aldrig heller blivit prövat av domstol.

En möjlig lösning är att använda sig av miljöegenskaper som tilldelningskriterier. I det fallet har den upphandlande organisationen möjlighet att vid behov precisera miljöegenskaperna och tilldelningskriterierna i samband med att organisationen skickar ut en inbjudan om att få lämna anbud inom ramen för det dynamiska inköpssystemet.

Läs mer
Läs även en närliggande frågeställning i inlägget Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande? i vår Frågeportal. Läs även mer om vad som gäller avseende tillämpning av tilldelningskriterier och hur man bedömer om ett anbud är ekonomiskt mest fördelaktigt på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationen ska vid annonsering om upphandling ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras
  • 8 kap. 5 § LOU – bestämmelse avseende vad som ska framgå av upphandlingsdokumenten till ett dynamiskt inköpssystem enligt den svenska formuleringen
  • artikel 34 fjärde punkten b europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet) – bestämmelse avseende vad som ska framgå av upphandlingsdokumenten till ett dynamiskt inköpssystem enligt direktivets formulering
  • 17 kap. 1 § LOU - villkor för fullgörande av kontraktet, exempelvis miljömässiga villkor, ska anges i upphandlingsdokumenten
  • 16 kap. 2 § LOU – tilldelningskriterier ska ha anknytning till det som ska anskaffas
  • 8 kap. 12 § LOU – tilldelning av kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska ske utifrån det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grundval av tilldelningskriterier som anges i annonsen. Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

09 februari 2021 (Uppdaterat 20 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.