Start

Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet?

Vi ska dela i en upphandling och upphandlande myndigheten har i frågeunderlaget bett oss att uppge vårt inköpspris per vara med procentuellt påslag.

Vi vill inte lämna ut våra inköpspriser (då vi anser att det är en företagshemlighet) men är det ens lagligt för upphandlande myndighet att be om denna information?

Leverantör

Publicerad 01 februari 2021

Hej,

Krav ska vara proportionerliga
Det finns inget principiellt hinder mot att upphandlande organisationer kräver in uppgifter som kan exempelvis anses utgöra företagshemligheter. Upphandlande organisationer är som utgångspunkt fria att ställa de krav de anser behöva för att uppnå syftet med upphandlingen och för att se till att den vinnande leverantören kan leverera det den utlovar. Alla krav ska dock vara förenliga med lagen om offentlig upphandling (LOU).

För att avgöra om ett krav är tillåtet enligt LOU bör det säkerställas att kravet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen, och har koppling till upphandlingsföremålet.

En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt, men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Det innebär kortfattat att om det finns flera alternativ bör den upphandlande organisationen välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte avgöra om kravet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller inte i ert fall.
 
Begär sekretess för de uppgifter ni vill hemlighålla 
Alla uppgifter som inkommer till en upphandlande organisation, som inte är ett statligt bolag, blir som utgångspunkt offentliga. Uppgifter som kan skada, eller riskera att skada, er som företag om de blir offentliga kan dock hemlighållas med stöd av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen.
Ni kan önska att exempelvis inköpspriserna ska beläggas med sekretess. Detta är dock ingen garanti för att uppgifterna hemlighålls eftersom den upphandlande organisationen ska göra en självständig sekretessprövning vid varje begäran om allmän handling.

Läs med om att sekretessbelägga uppgifter i anbud i inläggen Kan anbudsgivare sekretessbelägga sitt anbud genom att begära sekretess? och Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas? i vår Frågeportal.

Dialog
Om ni bedömer att kravet inte är förenlig med en eller flera av de grundläggande upphandlingsprinciperna kan ni börja med att kontakta den upphandlande organisationen, förslagsvis genom frågor och svars-funktionen i upphandlingen. Det skulle ge den upphandlande organisationen en möjlighet att förklara syftet med kravet och korrigera det om det skulle visa sig vara felaktigt.

Överprövning
Avslutningsvis om en leverantör anser sig ha lidit skada, eller kan komma att lida skada, på grund av att en upphandlande organisation agerat i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna, eller brutit mot någon annan bestämmelse i upphandlingslagstiftningen, kan leverantören ansöka om överprövning av upphandlingen.

Läs mer om talerätt i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Läs mer
Se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7932-20 där den upphandlande organisationen hade ställt krav på att anbudsgivaren skulle inkomma med inköpspriser. Kravet på angivande av inköpspriser bedömdes inte vara konkurrensbegränsande eller på annan grund strida mot bestämmelserna i LOU.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37 – om proportionalitetsbedömning i offentlig upphandling
  • 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden på grund av enskildas affärsförbindelser med myndighet.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

05 februari 2021 (Uppdaterat 20 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.