Start

Kan en ansökan om överprövning som har lämnats in till fel domstol anses ha inkommit i rätt tid?

Publicerad 08 juni 2021
Enligt Förvaltningsprocesslag (1971:291) §7 gäller att :" Handlingarna ska anses ha kommit in till den andra domstolen samma dag som de kom in till den domstol som först tog emot handlingarna. Den domstol som handlingarna har lämnats över till ska underrätta parterna om överlämnandet."
Samtidigt stipuleras det i kap. 20 Behörig domstol
5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Min fråga gäller om en överprövning som har kommit in sista dagen för avtalsspärren, men till "fel" domstol som sedan lämnar över till rätt domstol på den elfte dagen.
Frågan blir således om ansökan har kommit in i tid och till rätt domstol?
Enligt förvaltningsprocesslagen verkar den ha kommit in i tid, men enligt 20 kap 5 § har rätt domstol inte fått överprövningen i tid.

Silvio

Publicerad 08 juni 2021

Hej Silvio,

Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet med uppdrag att ge råd och vägledning om offentlig upphandling och statsstöd. Din fråga är i huvudsak av processrättslig natur vilket innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att, inom ramen för vårt uppdrag, ge dig ett heltäckande svar på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Förvaltningsprocesslagen (FPL) är subsidiär till annan speciallagstiftning, vilket innebär att i de fall lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller processrättsliga bestämmelser ska dessa tillämpas framför FPL. Både 7 § FPL och 20 kap. 5 § LOU utgör forumregler, det vill säga regler som avgör vilken domstol som är behörig att ta upp ett mål.

20 kap. 5 § LOU anger vilken domstol som är behörig i upphandlingsmål, medan 7 § FPL anger möjligheterna till överlämnande av handlingar i ett mål från en obehörig domstol till behörig domstol. Eftersom bestämmelserna reglerar olika frågor ska de inte ställas emot varandra, utan är båda tillämpliga parallellt.

Av din fråga framgår att en ansökan om överprövning gjorts i tid men till fel domstol. I en sådan situation ska, som följer av 7 § FPL, domstolen överlämna handlingarna till den domstol som enligt 20 kap. 5 § LOU är behörig att ta upp målet. Ansökan ska anses ha inkommit den dag då den inkom till den första domstolen. Ett överlämnande kan dock endast ske mellan förvaltningsrätter respektive mellan kammarrätter, samt endast om det inte föreligger något annat skäl mot ett överlämnande.

Källhänvisningar
2 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) - FPL är subsidiär till annan speciallagstiftning.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

10 juni 2021 (Uppdaterat 28 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.