Startsida

Hur fungerar den absoluta sekretessen när upphandlande organisation använder konsulter?

Publicerad 29 september 2021
Hej,

Vi har uppmärksammat frågan, om det är möjligt att låta upphandlingskonsulter delta i öppnande och utvärdering av anbud som inkommer i en myndighets upphandlingar. Vi har ingen intern upphandlare och har därför tagit hjälp av konsultfirma vid upphandlingar. Är den totala anbudssekretessen ett hinder mot att låta en extern upphandlingskonsultfirma delta i arbetet med utvärdering av anbud? Eller kan man lösa det genom överenskommelse om att den specifika konsulten är uppdragstagare hos myndigheten för specifik upphandling?

UM

Publicerad 29 september 2021

Hej,

Nej, den absoluta sekretessen innebär som utgångspunkt inte ett hinder mot att den upphandlande organisationen anlitar konsulter som deltar vid upphandlingens genomförande. Detta eftersom det kan vara nödvändigt för att organisationen ska kunna fullfölja sin uppgift.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att anbudssekretessen inte hindrar att en av handelskammare utsedd person får del av de uppgifter som behövs vid kontroll av att anbudshandlingar hanterats på ett korrekt sätt. Domstolen konstaterade att om uppgifterna inte lämnats ut kunde den upphandlande myndigheten inte genomföra upphandlingen på det sätt som lagen förutsätter. Det bör inte heller vara otillåtet att lämna uppgifter i anbud till en utanför myndigheten stående konsult för prövning.
 
Källhänvisningar 
  • 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) - sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet
  • RÅ 1996 ref. 85 – den absoluta anbudssekretessen hindrar inte en utsedd person från handelskammaren att ta del av uppgifter som rör anbud
  • prop. 1979/80:2 Del A s. 149 – den absoluta sekretessen bör inte utgöra hinder mot att uppgifter i anbud lämnas till en utanför myndigheten stående konsult för prövning.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

4 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.