Start

Vad gäller vid upphandling av juridiska tjänster?

Hej,

Jag har en fundering kring nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket kring just juridiska tjänster enligt bilaga 2. Visst är det rätt uppfattat att om de förenklade reglerna går igenom så kan myndigheter direktupphandla juridiska tjänster till ett värde av cirka 8 miljoner kronor? Gäller det juridiska tjänster oavsett vad juristerna används till? Tänker tex juridisk tjänster för att utföra myndighetens arbetsuppgifter, ej inför domstol etc.

För visst är det bara juridiska tjänster som avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution som är undantagna LOU helt? Samt andra tjänster som kan hänföras till ovan. 

 MVH

Therese

Publicerad 07 oktober 2021

Hej Therese,

Undantag för juridiska tjänster 
Inledningsvis kan kort sägas att det stämmer att det finns ett undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av vissa juridiska tjänster. Vi har beskrivit vilka juridiska tjänster som är undantagna från lagstiftningens tillämpningsområde i inlägget Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU? i vår Frågeportal.

Juridiska tjänster som inte är undantagna
Om en juridisk tjänst inte är undantagen från LOU ska den upphandlas enligt 19 kap. eller 19 a kap. LOU. Det framgår av bilaga 2 till lagen som anger att juridiska tjänster omfattas av bilagan i den mån de inte är undantagna från lagen.

Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster, som omfattas av bilaga 2, är densamma som tröskelvärdet. Det innebär att juridiska tjänster kan direktupphandlas till ett värde av cirka 8,1 miljoner kronor (år 2024) vid tillämpning av LOU.

Bakgrunden till ändringarna är bland annat att sociala tjänster och andra särskilda tjänster är sådana tjänster som bedömts lämpa sig mindre väl för gränsöverskridande handel. Upphandlingsdirektiven medger även ett betydande nationellt handlingsutrymme när det gäller regleringen av sådana tjänster. Det utrymmet bör enligt förarbetena tas till vara fullt ut, för att skapa ett flexibelt regelverk som ger upphandlande myndigheter och enheter ett stort handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis gäller att juridiska tjänster som inte är undantagna från LOU kan direktupphandlas upp till tröskelvärdet enligt 19 a kap. LOU. Över tröskelvärdet gäller 19 kap. LOU.

Läs mer
Läs mer om att beräkna värdet på upphandlingen på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § 2 punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling
    (LOU) – tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 ska upphandlas enligt 19 kapitlet. Om direktupphandling får användas enligt 19 a kap. gäller endast bestämmelserna i det kapitlet
  • 19 a kap. 2 § LOU – när upphandlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 får direktupphandling användas om upphandlingens värde beräknas understiga tröskelvärdet
  • Prop. 2021/22:5 s. 152 – om bakgrunden till regeländringarna.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

12 oktober 2021 (Uppdaterat 15 februari 2024)

Hej,

Jag förstår inte fullt ut om alla juridiska tjänster eller enbart vissa juridiska tjänster kan direktupphandlas? I bilaga 2 återfinns följande juridiska tjänster:

79100000-5 Juridiska tjänster
79110000-8 Juridisk rådgivning och representation
79111000-5 Juridisk rådgivning
79112000-2 Juridisk representation
79112100-3 Partsrepresentation
79120000-1 Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
79121000-8 Rådgivning avseende upphovsrätt
79121100-9 Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara
79130000-4 Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering
79131000-1 Dokumentationstjänster
79132000-8 Certifieringstjänster
79132100-9 Certifieringstjänster för elektroniska signaturer
79140000-7 Juridisk rådgivning och informationstjänster

Är det korrekt förstått av mig att samtliga dessa tjänster ändå ska tolkas som att de bara får direktupphandlas om de avser följande:

(...) upphandlingen avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution.

Undantaget gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför ett sådant förfarande eller om det finns en påtaglig indikation för och är mycket sannolikt att den sak som rådgivningen avser kommer att bli föremål för ett sådant förfarande som anges ovan.

Joel

20 maj 2022

Hej Joel,

Nej, det är inte riktigt korrekt. Man kan förenklat säga att juridiska tjänster antingen helt är undantagna upphandlingslagstiftningen, eller omfattas av 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 19 a kap. LOU.

De juridiska tjänster som du nämner sist i ditt svar, det vill säga bland annat biträde av advokat i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, är undantagna från upphandlingslagstiftningen. Det framgår av 3 kap. 22-23 §§ LOU. Innebörden är att upphandlande organisationer vid inköp av den här typen av tjänster över huvud taget inte behöver tillämpa upphandlingslagstiftningen. Det är i sådana fall inte fråga om direktupphandling enligt LOU, utan inköp som sker utanför LOU.

Alla andra juridiska tjänster än de som anges i undantagen i 3 kap. 22-23 §§ LOU omfattas av bilaga 2 och ska därför upphandlas enligt 19 kap. eller 19 a kap. LOU. Vilket kapitel som är tillämpligt beror på upphandlingens värde. För upphandlingar under tröskelvärdet (cirka 8,1 miljoner år 2024) är det tillåtet att direktupphandla tjänster som omfattas av bilaga 2. Över tröskelvärdet gäller 19 kap. LOU, vilket bland annat innebär att annonsering ska ske i en registrerad annonsdatabas.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

30 maj 2022 (Uppdaterat 15 februari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.