Start

Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU?

Publicerad 01 april 2019
Hej,

Är myndigheters inköp av advokattjänster som den ser sig behöva vid upphandlingstvister undantagna från LOU?

Max

Publicerad 01 april 2019

Hej Max,

Det stämmer att det finns ett undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av vissa juridiska tjänster. Det gäller om upphandlingen avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution.

Undantaget gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför ett sådant förfarande eller om det finns en påtaglig indikation för och är mycket sannolikt att den sak som rådgivningen avser kommer att bli föremål för ett sådant förfarande som anges ovan.

Det finns alltså en möjlighet för en upphandlande myndighet att köpa tjänster av en advokat utan att behöva tillämpa LOU vid en tvist i domstol som rör upphandling, till exempel vid en överprövning av en upphandling.

Läs mer
För att läsa mer om kontrakt och avtal som undantas från reglerna om upphandling, se vår webbplats.

Källhänvisningar
3 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från upphandlingsplikten vid upphandling av vissa juridiska tjänster.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

02 april 2019 (Uppdaterat 02 september 2021)

Hej,

Vill bara få ett förtydligande. Undantaget gäller väl inte enbart tjänst av advokat i tvist som rör upphandling. Kan det inte vara andra typer av tvister också inom myndigheters områden?

Anita

18 april 2019

Hej Anita,

Det stämmer. Undantaget gäller inte enbart för biträde av advokat vid ett rättsligt förfarande som rör upphandling. Det är ett generellt undantag från upphandlingsplikten för biträde av advokat i de rättsliga förfaranden som anges ovan.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

23 april 2019 (Uppdaterat 02 september 2021)

Måste Socialtjänsten upphandla juridisk tjänster i ärenden som rör myndighetsutövning enligt SoL, LSS, LVU och LVM? Eller är detta också undantaget offentlig upphandling?

Anna

05 november 2020

Hej Anna,

Vi tolkar din fråga som att det är juridiska tjänster som den upphandlande myndigheten behöver i samband med myndighetsutövning enligt de lagar som nämns i din fråga. Återkom gärna med ett förtydligande om vi missuppfattat frågan.

Det som vi redovisat i vårt svar ovan gäller sådant juridiskt biträde av advokat som en upphandlande myndighet är i behov av vid ett sådant juridiskt förfarande som räknas upp i inlägget. Detta kan naturligtvis även inbegripa processer i domstol som avser processer i ärenden som du ger exempel på i din fråga.

Det finns dessutom ett undantag för vissa juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning. Undantaget skulle eventuellt kunna vara möjligt att tillämpa då den upphandlande myndigheten ska anskaffa juridiska tjänster för att få stöd vid själva myndighetsutövningen. För att en juridisk tjänst ska vara undantagen upphandlingsplikten av detta skäl ska tjänsten i sig vara förenad med offentlig maktutövning, det räcker inte att tjänsten behövs i ett ärende hos den upphandlande myndigheten eller enheten och att detta ärende inbegriper offentlig maktutövning.

Varken lagen om offentlig upphandling (LOU), förarbetena eller LOU-direktivet ger någon ytterligare vägledning i frågan. Vi känner inte heller till att frågan har prövats i domstol. Rättstillämpningen kommer helt enkelt få avgöra vad som gäller i frågan.

Juridiska tjänster som inte är undantagna från LOU 
Om den juridiska tjänsten inte är undantagen från LOU ska den upphandlas enligt 19 kap. LOU då övriga juridiska tjänster omfattas av bilaga 2 till LOU.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 22–23 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från upphandlingsplikt för vissa juridiska tjänster
  • 19 kap. 1 § LOU – upphandling av tjänster som omfattas av bilaga 2 ska upphandlas enligt 19 kap. LOU.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

12 november 2020 (Uppdaterat 15 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.