Start

Hur tydliga behöver kriterierna för bedömning av bidrag i en projekttävling vara?

Publicerad 11 oktober 2021
Hur tydlig behöver man vara med utvärderingsmodell när det gäller projekttävling? Summan understiger direktupphandlingsgränsen.
De projekttävlingar jag hittat i upphandlingsbibliotek och liknande har varit relativt "icke-transparenta" där man beskrivit i stora drag hur man kommer att utvärdera, och sedan har en opartisk jury gjort bedömningen. Är detta OK, eller behöver man vara lika transparent som i en "vanlig" upphandling?

Linda

Publicerad 11 oktober 2021

Hej Linda,

Vad är en projekttävling?
Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande organisation i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Det finns två typer av projekttävlingar; projekttävlingar som ingår i en upphandling av en tjänst, och projekttävlingar som innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser. Vidare gäller att en upphandlande organisation får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (kallas ibland direktivstyrd direktupphandling) för upphandling av en tjänst som följer på en projekttävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Den lagtekniska konstruktionen innebär alltså att det inte är projekttävlingen som resulterar i tilldelning av ett kontrakt, utan genomförandet av en projekttävling över tröskelvärdet kan möjliggöra en upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Hur tydliga behöver kriterierna för bedömning av tävlingsbidragen vara?
När värdet av en projekttävling överstiger tröskelvärdet ska den upphandlande organisationen i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den avser att använda. Exakt hur kriterierna får utformas framgår inte i lagen och inte heller i förarbetena. Vad gäller möjligheten att göra ett urval av antalet deltagare i en projekttävling framgår det dock i förarbetena att den upphandlande myndigheten eller enheten ska fastställa entydiga och icke diskriminerande kriterier för urvalet.

Kammarrätten har i ett avgörande konstaterat att andra utvärderingskriterier än vad som är det normala ges en framträdande plats i projekttävlingar, till exempel estetiska kriterier men även andra kriterier såsom arkitektoniska kvaliteter, innovationsgrad och anpassningskrav. Jurybedömningen kommer utmynna i en sammanvägning av faktorer där vissa subjektiva inslag är ofrånkomliga. Att förutsebarheten för tävlingsdeltagarna i viss utsträckning blir lidande är därför enligt kammarrätten naturligt. Att alla deltagare behandlas på samma sätt och utan godtycke i en projekttävling garanteras dock i viss utsträckning av att deltagarnas identitet inte får röjas förrän juryn lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Sammanfattningsvis finns det inga tydliga regler att förhålla sig till vid utformning att kriterierna för bedömning av tävlingsbidrag i en projekttävling. Upphandlande organisationer ska dock alltid följa de grundläggande upphandlingsprinciperna vid genomförandet av en upphandling. Kriterierna bör därför utformas på ett så tydligt sätt som möjligt, så att deltagarna förstår vad som efterfrågas och vad som kommer värdesättas av juryn.

Direktupphandling
Du nämner i din fråga att värdet på projekttävlingen i ert fall understiger direktupphandlingsgränsen. När värdet av en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen är det möjligt att göra en direktupphandling.

Eftersom det saknas uttryckliga formkrav eller bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande vid en direktupphandling har ni stor frihet att välja hur ni ska genomföra det aktuella inköpet. Det kan till exempel vara möjligt att genomföra upphandlingen med inspiration från reglerna som gäller för projekttävlingar. Även vid en direktupphandling behöver ni dock förhålla er till de grundläggande upphandlingsprinciperna. Vilken utvärderingsmodell och vilka krav och kriterier som är lämpliga vid en direktupphandling får bedömas från fall till fall.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av projekttävling
  • prop. 2015:16/195 s. 871 – vid urval av antal deltagare i en projekttävling ska den upphandlande myndigheten eller enheten fastställa entydiga och icke diskriminerande kriterier för urvalet. Att kriterierna ska vara icke diskriminerande följer av de allmänna principer som gäller för upphandling
  • Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1390–12 – andra utvärderingskriterier än vad som är det normala ges en framträdande plats i projekttävlingar, till exempel estetiska kriterier men även andra kriterier såsom arkitektoniska kvaliteter, innovationsgrad och anpassningskrav. Jurybedömningen kommer utmynna i en sammanvägning av faktorer där vissa subjektiva inslag är ofrånkomliga.
Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

13 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.