Start

Upphandling i form av en projekttävling

Publicerad 24 januari 2017

Vi ska gå ut med upphandling av projekttävling för utveckling av ett centralt torg respektive en park och har följande frågor:

Räknas detta som ett selektivt förfarande, dvs. att det är min 30 dagar att lämna in anbud/intresseanmälan?

Är tiden kortare vid annonsering endast i Sverige jämfört med om den går ut i hela EU?

Vi tänker förhandsannonsera. Därmed kortas hela processen till 10 dagar, men ändå ska vi räkna 30 dagar från förhandsannonsen, rätt uppfattat?

Ska vi beräkna överklagandetid efter steg 1, dvs. prekvalificeringen eller är det ingen avtalsspärr i detta steg?

Är det avtalsspärr/överklagandetid 10 dagar inkl. helgdagar efter beslut i steg 2?

Tack på förhand!

Agneta Persson

Publicerad 24 januari 2017

Hej Agneta!

En projekttävling är en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Av såväl LOU-direktivet som lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att lagstiftaren med projekttävling avser ett förfarande som inte är, men liknar, ett upphandlingsförfarande. En projekttävling skiljer sig från upphandling bland annat genom att de inte alltid syftar till tilldelning av kontrakt. Detta framgår bland annat av bestämmelsen om LOU:s tillämpningsområde, där framgår att LOU gäller för upphandling men även för anordnande av projekttävlingar.

LOU innehåller regler om annonsering, tröskelvärdesberäkning och rättsmedel för projekttävlingar på motsvarande sätt som vad gäller övrig upphandling. Regleringen av själva tillvägagångssättet vid projekttävlingar är emellertid reglerade som en slags ”upphandling light” med ett fåtal regler varav de flesta är samlade i 18 kap. LOU.

Bilaga V Del E i LOU-direktivet innehåller den information som ska finnas i en annons om projekttävling. Där framgår att en sådan annons ska innehålla uppgift om ”Typ av projekttävling (öppen eller selektiv)”. Även i de följande punkterna (liksom i standardformuläret för annonsering av projekttävlingar) nämns ”öppen” respektive ”selektiv” projekttävling flera gånger. Jag uppfattar emellertid regleringen kring projekttävlingar som att lagstiftaren med ”öppen” respektive ”selektiv” i detta sammanhang avser något annat än ”öppet förfarande” respektive ”selektivt förfarande”. Se till exempel 18 kap. 3 § LOU om möjligheten att begränsa en projekttävling till ett visst antal deltagare. Med denna utgångspunkt är terminologin uppenbarligen olyckligt vald. Regeringen berör inte detta i förarbetena till den nya lagstiftningen med annat än att En projekttävling kan sålunda genomföras som en öppen tävling eller en selektiv tävling.” (prop. 2015/16:195 s. 1135-1136).

Slutsatsen utifrån detta resonemang är att det inte gäller några fastställda tidsfrister på samma sätt som vad gäller till exempel öppet förfarande. Jag kan inte heller se att reglerna om förhandsannonsering är tillämpliga på projekttävlingar, och man kan i sammanhanget påpeka att det inte finns något standardformulär för förhandsannonsering av projekttävlingar för upphandling över tröskelvärdena. Däremot finns det särskilda standardformulär för annonsering och efterannonsering av projekttävlingar.

Däremot kanske upphandlande myndigheter kan hämta viss ledning från de tidsfrister som gäller enligt förfarandereglerna för upphandlingsförfaranden när man tar ställning till vilka tidsfrister som ska gälla vid en projekttävling. I övrigt är det nog svårt att närmare uttala sig om vilka tidsfrister som bör gälla eftersom detta framför allt beror på vad tävlingen avser, hur omfattande projektet är, vilka krav som ställs på tävlingsdeltagarna och hur tävlingen i övrigt är utformad.

Källhänvisningar
 • 1 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av projekttävling
 • 1 kap. 2 § LOU – LOU:s tillämpningsområde.

Henrik

Upphandlingsjurist

30 januari 2017 (Uppdaterat 15 januari 2021)

Innebär detta även att det inte finns någon avtalsspärr i detta förfarandet? Hur är det med överprövningar?

Åsa Andersson

31 januari 2017

Hej igen!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig på två typer av projekttävlingar:
 1. projekttävlingar som ingår i en upphandling av en tjänst, och
 2. projekttävlingar som innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser.
En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (vilket ibland kallas direktivstyrd direktupphandling) för upphandling av en tjänst som följer på en projekttävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Denna lagtekniska konstruktion är alltså sådan att det inte är projekttävlingen som resulterar i tilldelning av ett kontrakt, utan genomförandet av en projekttävling kan möjliggöra en upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är alltså inte alla projekttävlingar som syftar till tilldelning av kontrakt. I de fall tävlingen istället resulterar i ersättningar eller priser löper uppenbarligen inte någon avtalsspärr av den anledningen att något avtal inte kommer ingås.

Överprövning av en projekttävling
Vad gäller möjligheten till överprövning gäller inte avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering. En upphandling inte får överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Det finns dock exempel i rättspraxis på att en projekttävling har blivit föremål för överprövning, se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls domar i mål nr 1390-12 och mål nr 1258-11.

Källhänvisningar
 • 18 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU är tillämplig på två typer av projekttävlingar
 • 6 kap. 19 § LOU – upphandling av tjänst som följer på en projekttävling
 • 20 kap. 2 § LOU – avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering
 • 20 kap. 6 § andra stycket LOU – en upphandling inte får överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör.

Henrik

Upphandlingsjurist

31 januari 2017 (Uppdaterat 26 januari 2021)

Hej igen!

Vårt upphandlingssystem har ingen funktion för att annonsera projekttävlingar, utan man hänvisar istället till att göra en annons för en selektiv upphandling, och tydligt ange i rubriken att det gäller en projekttävling.

Skulle ni säga att det är ok att göra på det sättet?

Vänliga hälsningar
Åsa

Åsa Andersson

08 februari 2017

Hej Åsa!

Vi kan inte göra en bedömning av hur funktionen i upphandlingsverktygen ser ut eller hur leverantören hanterar en annons om ni tydligt anger att det är en projekttävling, men om en upphandlande myndighet ska annonsera en projekttävling ska det göras genom en annons om projekttävling och inte genom en annons om upphandling.

Vid annonsering av en projekttävling ska en upphandlande myndighet utforma annonsen enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (se 5 § upphandlingsförordningen). När det gäller projekttävlingar ska annonsen innehålla de uppgifter som framgår av standardformulär 12 - Meddelande om projekttävling medan annons om upphandling som genomförs som ett selektivt förfarande ska innehålla uppgifter som framgår av standardformulär 2 - Meddelande om upphandling (se även artikel 28.1, 79.3 och Bilaga V Del C och E i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet). Exempelformulär finns bland annat på SIMAPs webbplats.

Utifrån beskrivningen framgår det inte hur leverantören skickar uppgifterna till TED för det fall ni anger att det är en projekttävling i upphandlingsverktyget, men det kan möjligen finnas skäl att kontrollera att uppgifterna faktiskt kommer publiceras som en korrekt annons och att ni har möjlighet att fylla i de uppgifter som ska finnas med i en annons om projekttävling. Förfarandet blir trots allt förfelat om det dyker upp en vanlig annons i TED som inte är utformad på det sätt som anges i ovan nämnda genomförandeförordning.

Källhänvisningar
 • 18 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och prop. 2015/16:195 s. 1135 – annons om projekttävling
Med vänliga hälsningar

Anton

08 februari 2017 (Uppdaterat 15 januari 2021)

Kan projekttävling användas som en del av en upphandling av en totalentreprenad? Tänker mig ett urvalsförfarande där leverantörernas kapacitet bedöms i steg 1 och att deras projektbidrag/ritningar/anbud bedöms i steg 2. En totalentreprenad är ingen tjänst, men tävlingen avser utformning/koncept. Tanken är vidare att endast bedöma kvalitets-kriterier vid anbudsutvärderingen då priset för uppdraget är fast.

Sara

17 juni 2018

Hej Sara,

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag. En projekttävling som varken är avsedd att leda till att ett tjänstekontrakt tilldelas eller innefattar ersättningar eller tävlingspriser till deltagarna omfattas däremot inte av bestämmelserna i LOU.

Det finns två typer av projekttävlingar, projekttävlingar som ingår i en upphandling av en tjänst, och projekttävlingar som innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser. Vidare gäller att en upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (kallas ibland direktivstyrd direktupphandling) för upphandling av en tjänst som följer på en projekttävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen.

Projekttävlingar är endast möjliga att använda som en del av en upphandling av en tjänst, inte en byggentreprenad. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv går det alltså inte att genomföra en projekttävling ”inom ramen” för en upphandling av en byggentreprenad. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara möjligt att genomföra dessa två steg separat. Det vill säga först anordna en projekttävling för att förvärva exempelvis skisser eller ritningar, för att därefter använda materialet i en separat upphandling av byggentreprenaden.

Det finns möjlighet att begränsa antalet deltagare i en projekttävling. En projekttävling kan sålunda genomföras som en öppen eller en selektiv tävling. Den upphandlande myndigheten ska fastställa entydiga och icke-diskriminerande kriterier för urvalet, om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat till ett angivet antal deltagare. Urvalet måste vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det kan vara lämpligt att reflektera över varför en projekttävling ska anordnas i det enskilda fallet. Det upplägg du beskriver i ditt exempel skulle kunna vara möjligt att genomföra inom ramen för ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, men en bedömning måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Gällande frågan om det är möjligt att endast utvärdera kvalitet och använda fast pris hänvisar jag till inläggen Är det okej att utvärdera enbart kvalitet? och Kan man upphandla med fast pris och enbart bedöma kvalitativa kriterier? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 1 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av projekttävling
 • 18 kap. 1 § LOU – det finns två typer av projekttävlingar, projekttävlingar som ingår i en upphandling av en tjänst, och projekttävlingar som innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser
 • 6 kap. 19 § LOU – en upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekttävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av tävlingen
 • 18 kap. 3 § LOU – det finns möjlighet att begränsa antalet deltagare i en projekttävling
 • artikel 80.3 LOU-direktivet och prop. 2015/16:195 s. 1136 – den upphandlande myndigheten ska fastställa entydiga och icke-diskriminerande kriterier för urvalet, om deltagarantalet i en projekttävling är begränsat till ett angivet antal deltagare.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

26 juni 2018 (Uppdaterat 15 januari 2021)

När det gäller en projekttävling och selektivt förfarande har tillämpats och annonsering har genomförts. När urvalsgruppen har tagit ut det antal som går vidare, kan detta urval offentliggöras utan att det bryter mot upphandlingssekretessen?

Mikael Augustsson

10 september 2018

Hej Mikael,

I mitt svar utgår jag ifrån att ”upphandlingssekretess” avser sekretess enligt 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), vilket även kallas absolut sekretess. Absolut sekretess omfattar uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet före tilldelningsbeslut meddelats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Det kan förstås diskuteras om ett tävlingsbidrag i alla situationer alltid är att likställa med uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande. Det bör dock i vart fall kunna påstås att tävlingsbidrag i många fall kan utgöra ett anbud eller ett motsvarande erbjudande, vilket innebär att den absoluta sekretessen gäller i dessa fall.

Det får inte framgå vem som har lämnat ett tävlingsbidrag när bidraget presenterar för juryn. Anonymiteten ska gälla fram till dess att juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut. Av den anledningen är det lämpligt att inte offentliggöra urvalet.

Med beaktande av det ovanstående skulle ett offentliggörande dels äventyra tävlingsbidragens anonymitet inför juryn och därmed strida mot bestämmelsen om att det inte får framgå vem som har lämnat ett tävlingsbidrag när bidraget presenterar för juryn, dels eventuellt strida mot den absoluta sekretessen enligt OSL.

Läs mer
Läs gärna mer i inläggen Får frågeställarens identitet redovisas för andra under pågående upphandling i frågor och svar? och Från och med när gäller "absolut sekretess" i en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 18 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – det får inte framgå vem som har lämnat ett tävlingsbidrag när bidraget presenterar för juryn.
Uppdaterad: den 15 augusti 2019

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

12 september 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.