Start

Kan nya leverantörer som ansöker om att delta i ett DIS lämna anbud på ett pågående köp?

Publicerad 22 november 2022
Under ett pågående anbudstid för ett DIS-avrop, önskar en leverantör bli kvalificerad in i DIS:en. Detta efter att de hört rykten om att detta specifika avropet pågick, och de ville vara med och lägga anbud. Frågan är - givet att de uppfyller kvalificeringskraven, får de delta i ett avrop som annonserats innan de kommit in i DIS:en?

Upphandlaren

Publicerad 22 november 2022

Hej,

När det dynamiska inköpssystem är upprättat utifrån de direktivstyrda bestämmelserna, det vill säga när värdet av systemet överstiger tröskelvärdet och inte avser sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU), så ska bestämmelserna om selektivt förfarande tillämpas. Det innebär att ett dynamiskt inköpssystem är ett förfarande i två steg där steg ett är att kvalificera leverantörer in i systemet medan steg två avser det enskilda köpet som sker inom ramen för det dynamiska inköpssystemet.

Leverantörer har möjlighet att under hela systemets giltighetstid ansöka om och kvalificera in sig i det dynamiska inköpssystemet (steg 1). Vid köp inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande organisationen skicka ut en anbudsinbjudan (steg 2) till alla de leverantörer som har godkänts i systemet.

Eftersom anbudsinbjudan ska skickas till leverantörer som har godkänts i systemet är det enbart möjligt för de leverantörer som redan är kvalificerade vid tiden när anbudsinbjudan skickas att vara med och lämna anbud på det specifika köpet som anbudsinbjudan avser. De leverantörer som ännu inte är godkända i systemet när inbjudan skickades ut kan alltså inte vara med och konkurrera om kontraktet utan får i det fallet vänta på nästa anbudsinbjudan som skickas ut inom ramen för systemet. Detta gäller även i det fall leverantören har skickat in en ansökan men där den upphandlande organisationen ännu inte har hunnit utvärdera och kvalificera ansökan innan anbudsinbjudan skickades ut. Notera dock att den upphandlande organisationen som huvudregel måste utvärdera inkomna ansökningar inom 10 arbetsdagar från mottagandet.

Om värdet av det dynamiska inköpssystemet understiger tröskelvärdet eller avser sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU så finns det inget specifikt förfarande som ska tillämpas. I det fallet bör upphandlingsdokumenten reglera vilka leverantörer som ska bjudas in till de specifika köpen som sker i systemet.

Läs mer
Läs mer om tidsfristerna som den upphandlande organisationen är bundna att följa vid utvärdering och kvalificering av ansökningar om att få delta i systemet i inlägget Hur lång tid får en utvärdering av en ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) ta i vår Frågeportal.

Mer information och vägledning om hur man tillämpar ett dynamiskt inköpssystem finns i Dynamiska inköpssystem - Riktlinjer för användning som finns publicerad på EU:s publikationsbyrå.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska bestämmelserna för selektivt förfarande tillämpas
  • 8 kap. 7 § LOU – processen kring ansökan och kvalificeringen av leverantörer som vill delta i ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 10 § LOU – den upphandlande organisationen ska för varje kontrakt som tilldelas bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska inköpssystemet att lämna anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

30 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.