Start

Vad gäller när en upphandlande organisation inte har angett anbuds giltighetstid?

Publicerad 27 december 2022
Vad gäller om en upphandlande myndighet inte har skrivit någonting om anbudets giltighetstid?

SZ

Publicerad 27 december 2022

Hej,
 
Utgångspunkten är att den upphandlande organisationen vid annonseringen ska ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud. Anbud som lämnas i en upphandling omfattas på så sätt av den giltighetstid som den upphandlande organisationen har angett. Om den upphandlande organisationen inte har ställt krav på anbudets giltighetstid får frågan om anbudens innehåll och giltighet bedömas enligt sedvanliga avtalsrättsliga principer. Om inte heller anbuden innehåller någon uppgift om giltighetstiden bör anbuden anses bindande under en skälig tid enligt förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU). Vad som utgör skälig tid måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande organisationen ska ange hur länge ett anbud ska vara giltigt
  • prop. 2015/16:195 s. 1056–1058 – sedvanliga avtalsrättsliga principer är tillämpliga i frågor om anbudens giltighet och innehåll. Om den upphandlande organisationen inte angett något krav på giltighetstid och anbuden inte heller innehåller någon uppgift om giltighetstid bör anbuden vara bindande under skälig tid
  • 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) – ett anbud är bindande
  • 3 § första stycket avtalslagen – om inget framgår får anbud anses vara bindande skälig tid.

Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

28 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.