Start

De minimis-stöd till ett forskningsprojekt där flera parter ingår

Publicerad 13 mars 2023
Hej,

Jag heter Kalle och jag jobbar på ett litet företag (AB) och vi arbetar nu på en ansökan som omfattas av reglerna för de minimi-stöd och vi kommer att söka ungefär två miljoner kr. Endast 300 000 kr av det ansökta beloppet kommer att gå till oss, övriga medel går till forskare och en apputvecklare. Vilken blir vår kvot för de minimistödet 300 000kr eller 2 000 000kr? Jag har förstått att vi max kan få 200 000 euro under en treårsperiod och vi har andra ansökningar ute och är rädd för att vi skulle överskrida gränsen och här med medel som egentligen inte ens tillfaller oss.

Kalle

Publicerad 13 mars 2023

Hej Kalle,

Tack för din fråga. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

De minimis-stöd är sådana stöd till ett företag som är av mindre betydelse och därför inte påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. För att lämna de minimis-stöd ska man följa regleringen i de minimis-förordningen. När det gäller stöd av mindre betydelse som betalas ut i enlighet med de minimis-förordningen behöver kommissionen inte godkänna stödet på förhand.

Takbeloppet för de minimis-stöd är 200 000 euro över en treårsperiod såvida det inte handlar om stöd till fiske-, jord- eller vattenbruk där särskilda villkor gäller (såsom exempelvis vad avser takbelopp). Det följer av de minimis-förordningen att innan stödmottagaren tar emot de minimis-stöd ska stödmottagaren ge stödgivaren en skriftlig redogörelse över de övriga de minimis-stöd som denne har tagit emot under en treårsperiod. Stödgivaren ska kontrollera att takbeloppet inte överskrids med det nya stödet. Därmed aktualiseras frågan om vad begreppet ”ett företag” innebär i de minimis-förordningen.

Stödmottagare är det företag som gynnas av stödet. Av de minimis-förordningen följer även att som ett företag räknas också alla enheter som har minst ett av följande förhållanden till varandra:
  • har majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag,
  • har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
  • utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag,
  • förfogar till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.
Även om företag A har minst ett av förhållandena ovan till företag B via företag C kan företagen A och B anses vara ett enda företag.

Om det är oklart om ni som stödmottagare har ett sådant förhållande till en annan stödmottagare i samma projekt som beskrivs ovan vill vi hänvisa till den stödgivande myndigheten. Eftersom den stödgivande myndigheten ska kontrollera hur mycket stöd som lämnats till aktuell stödmottagare bör de ha kännedom om stödmottagarnas inbördes förhållande till varandra. I det fall sådant förhållande inte föreligger innebär det med andra ord att ni inte behöver ta hänsyn till de övrigas erhållna de minimis-stöd.

Läs mer
Läs mer om förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) på vår webbplats.
Läs även de liknande inläggen Räknas en projektgrupp som ett företag?, Får vi bevilja de minimis-stöd till flera företag? och  Får regionen bevilja flera de minimis-stöd till samma företag? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • art. 2.2 och 4, Kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeisk unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (De minimis-förordningen) - om vad som omfattas av begreppet företag samt vad som krävs av stödmottagaren vad gäller intyg och vad som krävs av stödgivaren vad gäller kontroll av mottaget stöd.

Cecilia

Jurist

15 mars 2023

Hej,

Notera att kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeisk unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (den allmänna de minimis-förordningen) från den 1 januari 2024 har ersatts av Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Av artikel 3 punkten 2 i denna förordning framgår att det totala stödet per medlemsstat till ett enda företag inte får överstiga 300 000 euro under en treårsperiod.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.