Start

Måste annonser upphandlas?

Jag funderar över om en annonsplats i till exempel en tidning eller i radio behöver upphandlas. Funderar även kring liknande tjänster, så som köpta skyltplatser.
Kan vi fritt välja att annonsera i en viss publikation eller kanal som vi vet når vår önskade målgrupp (till exempel ett geografiskt område)?

Pernilla

Publicerad 26 april 2023

Hej Pernilla,

Omfattas annonsering av LOU?
Upphandlingslagstiftningen ska som utgångspunkt tillämpas vid samtliga anskaffningar som en upphandlande organisation gör om det inte finns ett uttryckligt undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU). Undantagen finns angivna i 3 kap. LOU. Det finns inget generellt undantag från lagens tillämpningsområde vid köp av annonseringsplats i tidning eller köp av skyltplats.

När det inte finns något undantag från reglerna behöver bland annat en bedömning av värdet av upphandlingen göras, för att avgöra vilka regler som ska tillämpas. Överstiger värdet av upphandlingen aktuellt tröskelvärde ska de direktivstyrda reglerna tillämpas, vilket bland annat innebär krav på annonsering. Vid upphandling under tröskelvärdena och upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU ska de nationella reglerna i 19 kap. LOU tillämpas. Om värdet av upphandlingen beräknas understiga direktupphandlingsgränsen är det möjligt att genomföra en direktupphandling enligt 19 a kap. LOU.

I vissa fall kan det vara möjligt att avstå från annonsering trots att värdet överstiger direktupphandlingsgränsen. Du kan läsa mer om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering och direktupphandling på vår webbplats.

Undantag på radio- och tv-området
Vad gäller radio och TV finns det ett undantag i LOU för upphandlingar som avser sändningstid eller program som ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster. Undantaget riktar in sig på situationen att en upphandlande organisation vänder sig till en leverantör av medietjänster och anskaffar sändningstid eller program. Ett exempel som nämns i förarbetena är situationen att Sveriges riksdag vill TV-sända sina debatter, i så fall kan avtal avseende sändningstid ingås utan upphandling. Även sändningstid i reklamsyfte bör kunna omfattas av undantaget. Vi känner dock inte till att det är något som prövats i domstol.

Läs mer
Läs mer om Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser på vår webbplats. Du kan även läsa om bilaga 2-tjänster i inlägget Hur vet jag om en viss tjänst omfattas av bilaga 2? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt
  • 3 kap. 20 § 2 stycket LOU – upphandlingsreglerna gäller inte för upphandling som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

05 maj 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.