Start

Hur ska värdet av ett tjänstekontrakt beräknas enligt 5 kap. 13 § LOU?

Publicerad 10 oktober 2023
Enligt 5 kap. 13 §, andra stycket, ska ett tjänstekontrakt beräknas på 48 månader även om kontraktstiden är längre än 48 mån. Låt säga att ett tjänstekontrakt uppskattas till ett värde av 150 000 kr/år, dvs 600 000 kr på 48 månader skulle kunna direktupphandlas på 8 år med ett kontraktsvärde på 1 200 000. Är det korrekt uppfattat?

Patrik Sandström

Publicerad 10 oktober 2023

Hej Patrik,

Huvudregeln vid värdeberäkning inför en upphandling är att värdet ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. När det rör sig om ett ramavtal ska uppskattningen ske utifrån det uppskattade värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

Beräkningsregeln i 5 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig när det rör sig om ett tjänstekontrakt där det totala värdet inte är möjligt att uppskatta. Beräkningsregeln har bland annat använts av Konkurrensverket i mål om upphandlingsskadeavgift för att beräkna värdet av en upphandling, och utifrån det besluta om upphandlingsskadeavgiftens storlek. Som regel rör det sig om avtal som löper tillsvidare, där ersättning ska utgå för faktiskt genomfört arbete. Eftersom ett sådant avtal teoretiskt kan löpa under en obegränsad tid är det inte möjligt att på förhand uppskatta det totala värdet av avtalet.

Om det rör sig om ett sådant avtal där det inte går att på förhand uppskatta vad det slutliga värdet kommer att bli, och avtalstiden är mer än 48 månader eller inte är fastställd, ska värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48. Om värdet vid en sådan beräkning understiger direktupphandlingsgränsen är det tillåtet att genomföra en direktupphandling. Om det emellertid går att göra en uppskattning av det totala värdet av avtalet, bör det enligt huvudregeln vara detta värde som beaktas vid värdeberäkningen.

Avslutningsvis bör det nämnas att även om det inte finns något förbud mot tillsvidareavtal så har EU-domstolen uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid. Det finns även kringgåendeförbud reglerade i LOU som bland annat anger att metoden för beräkning av värdet av en upphandling inte får väljas i syfte att reglerna om annonsering inte ska bli tillämpliga.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet för vissa tjänstekontrakt
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4915-13 – ett mål om upphandlingsskadeavgift där Konkurrensverket beräknade avtalets värde med stöd av 48-månaders-regeln (enligt äldre LOU). Se även Konkurrensverkets ansökan med dnr 506/2016 för mer utförligt resonemang om deras beräkning
  • EU-domstolens dom C454/06 Pressetext – det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid
  • 5 kap. 6-7a §§ LOU – kringgåendeförbud.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

18 oktober 2023 (Uppdaterat 18 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.