Start

Vad innebär hänsyn till miljö, sociala aspekter och innovation?

Publicerad 11 december 2023
Planerar UHM att ha lägga ut någon vägledning eller liknande för hur hänsyn till miljö, sociala aspekter och innovation som ska anges i annonser ska tolkas?

Linda Nilsson

Publicerad 11 december 2023

Hej Linda,

Sedan den 1 januari 2024 är det obligatoriskt att i alla annonser om upphandling ange om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till miljö, sociala aspekter, såsom arbetsrättsliga villkor, eller innovation. Om hänsyn tas till miljö eller sociala aspekter ska det i annonsen även anges vilken typ av hänsyn som tas.

I EU:s standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, finns ett fält som avser övergripande information om det i upphandlingen tas hänsyn till miljön, sociala aspekter eller innovation (BT-06 Strategisk upphandling). Enligt beskrivningen av fältet beskrivs uppgiften som att användning av tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet syftar till att minska upphandlingens inverkan på miljön, uppfylla sociala mål eller köpa innovativa byggentreprenader, varor eller tjänster.

Det finns även fält som avser preciseringar av det övergripande fältet. Ett fält avser miljöaspekter (BT-774, Miljömässigt hållbar upphandling), ett annat sociala aspekter (BT-775, Socialt hållbar upphandling) och ett tredje fält innehåller uppgifter om upphandling av innovationer (BT-776, Innovationsupphandling). Av beskrivningen till respektive fält framgår följande:
  • Miljömässigt hållbar upphandling – en process för att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader med en minskad miljöpåverkan genom hela livscykeln. Till fältet hör en kodlista med svarsalternativ: se här för tillämpliga val.
  • Socialt hållbar upphandling – en metod som främjar social hållbarhet vid upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster (t.ex. rättvisa arbetsvillkor). Till fältet hör en kodlista med svarsalternativ: se här för tillämpliga val. Här finns ytterligare definitioner på engelska.
  • Innovationsupphandling – en metod som innebär att köparen främjar in­novation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Till fältet hör en kodlista med svarsalternativ: se här för tillämpliga val. Notera att det alltså inte är obligatoriskt att ange vilken typ av hänsyn till innovation som tas i upphandlingen.
Det är upp till den upphandlande organisationen att bedöma om sådana hänsyn har tagits i upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten planerar i dagsläget inte att ta fram något ytterligare stöd.

Källhänvisningar

  • 5 a och 14 §§ upphandlingsförordningen (2016:1162) – en upphandlande organisation ska ange vissa uppgifter om miljöhänsyn, sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor och innovation i annonser om upphandling, gäller både över och under tröskelvärdet.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
  • Fi2023/01171 EU:s nya förordning om upphandlingsannonser, s.31–33 – vilken typ av miljöhänsyn och sociala hänsyn som tas ska specificeras.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

21 december 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.