Startsida

Plasters innehåll

Plaster kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som till exempel pigment och mjukgörare. Plaster används exempelvis i hela eller delar av möbler, som överdrag till madrasser och i elkablar.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11014

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller plastmaterial där inte något av följande är tillsatt1 i plastmaterialet2.

  • halogenerade organiska föreningar (inklusive klorerade polymerer). Till exempel organiska klorparaffiner, fluorföreningar, och organiska blekmedel.
  • bisfenol A-föreningar
  • alkylfenoler, alkylfenoletoxylater eller andra alkylfenolderivat3.
  • pigment och tillsatser baserade på tenn, krom VI och kvicksilver samt föreningar av dessa.
  • föreningar klassificerade, i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)4:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Faroklass

Faroklass

Cancerframkallande

H3505

Mutagen

H340

Reproduktionstoxisk

H3605

1 Som tillsats räknas alla ämnen i produkten, även tillsatsmedel (t.ex. pigment)i ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från produktionen av de råvaror som ingår i den färdiga produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som avsiktligen och i ett visst syfte har tillsatts en råvara, oavsett mängd.

2 För Madrass- och stoppmöbelsproducenter ges undantag för användning av lim med polykloroprentillsats om emissionen av restmonomeren kloropren (2-klor-1,3-butadien) är ≤ 1 µg/m³ efter 3 dagar uppmätt vid kammartest EN ISO 16000. Undantaget gäller till 30 juni 2016. Undantaget gäller inte madrasser avsedda för barn.

3 Alkylfenolderivat definieras som ämnen som utsöndras från alkylfenoler vid nedbrytning.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

5 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.