Startsida

Stoppningsmaterial

Baskrav: Ftalater används bland annat som mjukgörare i plaster och stoppningsmaterial, flera ftalater misstänks vara hormonstörande.Avancerat krav: Stoppningsmaterial som används till möbler kan innehålla farliga ämnen och detta krav bidrar till att minska användningen av dessa.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11021

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

 • Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där inte något av följande är tillsatt1 i stoppningsmaterialet2:
  1. halogenerade organiska föreningar (inklusive klorerade polymerer). Till exempel PVC, organiska klorparaffiner, fluorföreningar, och organiska blekmedel.
  2. bisfenol A-föreningar
  3. alkylfenoler och alkylfenoletoxylater eller andra alkylfenolderivat3
  4. pigment och tillsatser baserade på bly, tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver samt föreningar av dessa.
  5. föreningar klassificerade, i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)4:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Faroklass

Faroangivelse

Cancerframkallande

H3505

Mutagen

H340

Reproduktionstoxisk

H3605

 • Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där färgämnen används endast för att skilja mellan olika kvaliteter (t.ex. hårt och mjukt skum) inom samma typ av stoppmaterial, eller om stoppmaterialet är synligt och används utan något över.
 • Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där metallkomplexa färger och färger klassificerade med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt CLP-förordningen4 inte ingår6:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Akut toxicitet

(kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (kategori 1)

H3707

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H3727

Farligt för vattenmiljön

H400, H410, H411

 • Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där formaldehydkoncentrationen i stoppmaterialet inte överstiger 20 ppm enligt EN ISO 14184-1 eller likvärdig metod godkänd av Nordisk Miljömärkning. Alternativt överstiger formaldehydemissionen inte 0,005 mg/m3 uppmätt i klimatkammare enligt ENV 13419-1.

1 Som tillsats räknas alla ämnen i produkten, även tillsatsmedel (t.ex. pigment)i ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar räknas rester från produktionen av de råvaror som ingår i den färdiga produkten i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som avsiktligen och i ett visst syfte har tillsatts en råvara, oavsett mängd.
2 För Madrass- och stoppmöbelsproducenter ges undantag för användning av lim med polykloroprentillsats om emissionen av restmonomeren kloropren (2-klor-1,3-butadien) är ≤ 1 µg/m³ efter 3 dagar uppmätt vid kammartest EN ISO 16000. Undantaget gäller till 30 juni 2016. Undantaget gäller inte madrasser avsedda för barn.
3 Alkylfenolderivat definieras som ämnen som utsöndras från alkylfenoler vid nedbrytning.
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
5 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.
6 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.
7 Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt.