Start

Betesdrift och utevistelse - nötkött

Att hålla djur på bete är positivt för djurvälfärden och ger djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende. En väl skött betesdrift är också ett resurssnålt och miljömässigt hållbart sätt att föda upp nötkreatur. Bete kan ske på vall på åker samt på mark som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion. Upphandlande myndigheter som ställer krav på betesdrift bidrar även till bete som kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden.

KravID

10435:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Nötkött ska komma från djur (undantaget kalvar under 6 månader, tjurar, samt djur som hålls i karantän) som under uppfödningen har haft tillgång till bete eller annan utevistelse under minst 60 dygn under betessäsongen.

  • Om nötkött kommer från nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska dessa hållas på bete sommartid. Djuren anses hållna på bete i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst sex timmar per dygn, på mark med växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt.
  • Om köttet kommer från övriga nötkreatur (undantaget kalvar under 6 månader, tjurar, samt djur som hålls för karantän) ska dessa anses hållna ute i ett dygn om de kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på 24 timmar.