Start

Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötkött

Nivå: Spjutspetsnivå

Bete på naturbetesmark är viktigt för en rik biologisk mångfald och bidrar bland annat till att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Upphandlande myndigheter som upphandlar naturbeteskött bidrar till fortsatt bevarande av värdefulla naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10769:1
Grupp:
Nötkött