Start

Nu finns stöd för analys av inköpens miljöpåverkan

Publicerad 15 mars 2022

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp är betydande. Nu har vi publicerat ett praktiskt stöd för analys av inköpens klimat- och miljöpåverkan på webbplatsen. Stödet kan användas av såväl företag som erbjuder inköpsanalyser som av upphandlande organisationer i det strategiska inköpsarbetet.

De offentliga inköpen har precis som den privata konsumtionen en betydande klimat- och miljöpåverkan i såväl Sverige som utomlands. Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter visar vår miljöspendanalys.

Ett av syftena med miljöspendanalysen är att metoden ska vara praktiskt tillämpbar och bidra i arbetet med att minska inköpens miljöbelastning. Även ur ett sårbarhets- och beredskapsperspektiv finns det anledning att analysera inköpen för att minska beroendet av exempelvis fossil energi. Där kan miljöspendanalysen bidra till insikter om i vilka inköpskategorier direkta och indirekta beroenden av fossil energi är som störst.

– Vi har utvecklat ett stöd som gör det möjligt för såväl företag som erbjuder inköpsanalyser som upphandlande organisationer att göra miljöspendanalyser. Stödet som vi nu publicerat tillsammans med miljöindikatorer och fördelningsnycklar kan integreras i många av de spendanalys- och BI-verktyg som finns på marknaden, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Klimatpåverkan per krona

Beräkningen av miljöbelastningen baseras på livscykelanalyser, LCA, och kopplas till varor, tjänster eller entreprenader. I en LCA beräknas miljöpåverkan per kilo eller för en viss volym. För att kunna använda värdena i en inköpsanalys är de omräknade till exempelvis klimatpåverkan per krona (koldioxidekvivalenter per krona). Indikatorerna finns som nedladdningsbara Excel-filer på webbsidan.

Allmännyttans inköpsfunktion har testat stödet

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, med cirka 380 kommunägda bostads- och fastighetsbolag som medlemmar, har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten genomfört en pilotstudie. Man har bland annat undersökt om det i ett digitalt system för inköpsanalyser går att integrera miljöspendanalysen.

– Svaret är ett entydigt ja, det går att integrera miljöspendanalysen i ett digitalt system för inköpsanalyser som finns på marknaden idag, säger Johan Almesjö, vd på HBV och tillägger att miljöspendanalysen är viktig för både prioritering och uppföljning.

Det strategiska inköpsarbetet både börjar och slutar med analyser. Där kan det nya stödet göra skillnad. 

– Miljöspendanalysen gör det möjligt att fatta de inköpsbeslut som gör störst skillnad för klimatet och att följa upp att det verkligen blir så, säger Jens Johansson. 

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns metoden, verktygen och tillämpningsbeskrivningarna för att bygga upp en miljöspendanalys baserad på LCA-modellen.

Verktyg för miljöspendanalys av enskilda organisationer (LCA)

Pilotstudie Allmännyttans inköpsfunktion, HBV

På webbplatsen finns även verktyg och en beskrivning av input/output modellen som kan användas för att bygga upp en analys av en eller flera organisationer.  

Input/output-modell för miljöspendanalys

Miljöspendanalys | Upphandlingsmyndigheten