Start

Allt fler anbud i offentliga upphandlingar

Publicerad 19 januari 2023

Ny statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. År 2021 annonserades över 18 000 upphandlingar.

Intresset för att lämna anbud har ökat med 32 procent sedan 2017. År 2021 inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,1 år 2017. I regionernas upphandlingar inkom år 2021 8,1 anbud per upphandling, motsvarande siffra för kommunerna är 5,2.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Källa: Upphandlingsmyndigheten (2022). För tidsperioden 2012–2020 Mercell AB. Not: From 2021 avser statistiken antalet anbud. Tidigare statistik avser antalet anbudsgivare. Antal anbudsgivare kan inte alltid likställas med antal anbud. Vid historiska jämförelser bör därför viss försiktighet iakttas. Statistiken baseras på efterannonserade upphandlingar. För referensåret 2021 saknas efterannons för 34 procent av alla annonserade upphandlingar. Uppgift om antal anbud finns för 9 301 efterannonserade upphandlingar. 

Byggbranschen störst inom upphandling

Trots det ökande intresset lämnas det i 40 procent av upphandlingarna bara 1 eller 2 anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas däremot över 10 anbud. Det är vid upphandling av IT-tjänster samt hälso- och sjukvård som intresset är som störst.

Stora företag lämnar vanligen fler anbud än små och medelstora och tilldelas därför fler kontrakt i genomsnitt. Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB var de anbudsgivare med flest kontrakterade anbud 2021.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upp­handlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty.

Ett av tre anbud leder till kontrakt

Att stora företag vinner fler kontrakt per företag innebär inte att mindre företag inte har något att hämta i upphandlingar. Ett av tre anbud leder till kontrakt. Små och medelstora företag stod tillsammans för 68 procent av anbuden som ledde till ett kontrakt 2021.

Spridningen på upphandlingarnas värde är stor. I hälften av upphandlingarna uppgick värdet till mellan 1 och 10 miljoner kronor. Ett fåtal upphandlingar uppgick till mycket stora belopp. I 59 upphandlingar översteg värdet 500 miljoner kronor och i 29 upphandlingar översteg det 1 miljard kronor. Drygt 1 300 upphandlingar stod tillsammans för 80 procent av det totala värdet 2021.

Nya statistikartiklar