Start

eForms påverkar insamling av uppgifter för upphandlingsstatistik

Publicerad 14 februari 2023

Den 25 oktober 2023 blir eForms, EU:s standardformulär för upphandling, obligatoriskt att använda för medlemsstaterna vid all annonsering av offentliga upphandlingar över tröskelvärdena. Det påverkar insamlingen av annonsuppgifter för upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten föreslår nu förändringar i de föreskrifter som reglerar insamlingen. Förslaget är ute på remiss till den 10 april 2023.

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet. Inom ramen för uppdraget samlar myndigheten in uppgifter från, och om, annonser om offentlig upphandling från registrerade annonsdatabaser.   

Upphandlingsmyndighetens uppdrag som statistikmyndighet framgår av lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik och dess förordning (2020:332). Genom dessa författningar har myndigheten mandat att utfärda föreskrifter om bland annat vilka uppgifter som ska samlas in från de registrerade annonsdatabaserna och hur.

När det blir obligatoriskt att använda eForms vid annonsering av offentliga upphandlingar över tröskelvärdena påverkas den helt digitala insamlingen av data. Upphandlingsmyndigheten kommer därför i samband med anpassningen till eForms att genomföra andra förändringar av datainsamlingen.

De främsta förändringarna som nu föreslås är:

  • att den tid som de registrerade annonsdatabaserna måste lagra de uppgifter som ska skickas till Upphandlingsmyndigheten förlängs från 30 till 365 dagar,
  • att det införs en upplysningsbestämmelse om att statistikdatabasen även får innehålla andra uppgifter, som uppgifter om överprövning av upphandling och inköpsvärden,
  • att det sker förändringar i hur de uppgifter som samlas in ska anges, till exempel anpassas insamlingen till att det i eForms finns nya sätt att ange en upphandlings värde,
  • att det läggs till nya uppgifter som samlas in för statistikändamål, bland annat uppgifter som rör om det i upphandlingen ställs krav eller villkor på tillgänglighet och kriterier för miljömässigt hållbar upphandling.

Förslagen till ändringar gick den 9 februari 2023 ut på remiss till 33 myndigheter, organisationer, kommuner och regioner för inhämtande av synpunkter. Sista dag för remissvar är den 10 april 2023 och vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på förslagen.

Frågor om remitteringen kan ställas till statistik@uhmynd.se eller till lena.forsmark@uhmynd.se.

Dokument som hör till remissen av föreskrifter