Start

Fler uppgifter i annonser och högre tröskelvärden från årsskiftet

Publicerad 02 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 ska fler uppgifter än tidigare anges i annonser om upphandling. Samtidig höjdes tröskelvärdena som avgör om en offentlig upphandling är direktivstyrd eller inte. Över tröskelvärdena ska som huvudregel det EU-gemensamma regelverket tillämpas. Men när det gäller annonser är huvudregeln efter årsskiftet att vissa grundläggande uppgifter ska anges både över och under tröskelvärdena.

Samma uppgifter i annonser över och under tröskelvärdena

Flera av de lagar och regelverk som styr den offentliga upphandlingen ändrades den 1 januari 2024. Det finns några förändringar som är extra viktiga för dig som arbetar med upphandling att känna till.

– Från årsskiftet är det bland annat obligatoriskt att i alla annonser om upphandling ange om det ställs krav på hållbarhet eller innovation. Tidigare gällde det bara upphandlingar under tröskelvärdena, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Ett annat exempel på en uppgift som nu är obligatorisk är vilka leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen. Det ska anges i efterannonser både över och under tröskelvärdena. Tidigare behövde en upphandlande organisation enbart ange vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen.

– Efterannonserna är viktiga för transparensen på den offentliga marknaden som årligen omsätter närmare 900 miljarder kronor. Uppgifterna i efterannonserna är dessutom helt nödvändiga för att kunna ta fram statistik som visar hur konkurrensen om de offentliga kontrakten ser ut, förklarar Andreas Doherty. 

En tredje förändring är att det nu är obligatoriskt, både över och under tröskelvärdena, att i annonsen ange det uppskattade värdet vid tidpunkten för anbudsinfordran.

Höjda tröskelvärden men oförändrad direktupphandlingsgräns

Den 1 januari 2024 höjdes tröskelvärdena som avgör vilka regler en upphandling ska följa. Det är Europeiska kommissionen som fattar beslut om tröskelvärden. Beloppsgränserna är olika beroende på upphandlingsslag och upphandlande organisation. Tröskelvärdet för en kommun vid upphandling av varor och tjänster är exempelvis 2 389 585 kronor och för upphandling av byggentreprenader 59 880 179 kronor.

Direktupphandlingsgränsen, som beslutas av den svenska riksdagen och inte av Europeiska kommissionen, är oförändrad.

– Direktupphandlingsgränsen för upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader enligt LOU, LUF och LUFS ändras inte eftersom den anges i lagen. Det krävs att riksdagen beslutar om en lagändring om gränsen ska ändras, säger Victoria Westergren, jurist på Upphandlingsmyndighetens Frågeservice.

Tidsgräns för dokumentation av upphandling

Upphandlingar till ett värde som överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras. Från årsskiftet finns även en tidsgräns för när dokumentationen senast ska vara gjord.

– Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar från det att avtal ingåtts eller beslut om avbrytande har fattats, förklarar Victoria Westergren.

Tidsgränsen gäller även upprättande av den individuella rapport som ska göras om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet.