Start

Kommunala bostads- och fastighetsbolags miljöpåverkan till följd av inköp

År 2019 uppgick de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimatpåverkan till följd av inköp till drygt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar vår miljöspendanalys. Utsläppen motsvarar 9 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. I analysen redovisas även förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara artiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I Miljöspendanalysen redovisas klimatpåverkan, förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden samt utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

  • De kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimatpåverkan till följd av inköp uppgick 2019 till drygt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 9 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp.
  • Den förändrade globala landanvändningen som påverkar den biologiska mångfalden beräknas till 155 miljoner kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara partiklar som har betydelse för människor hälsa beräknas till 2 800 ton.

I analysen ingår 215 kommunala bostads- och fastighetsbolag. Den analyserade inköpsvolymen uppgår till 55,6 miljarder kronor inklusive moms.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp.

En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis; Mark och byggnad, Utrustning och material samt Inköp för interna behov. I miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. IT och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Material och tjänster för egna organisationen. Men det skulle till exempel vara möjligt att placera It och telekommunikation under Utrustning och material.

I analysen har vi inte tagit med utbetalningar till kommuner, regioner och kommunala bostads- och fastighetsbolag. Regioner och kommuner har många olika verksamheter och dessa mottar utbetalningar från de analyserade bolagen Det är svårt att utan djupare analys anta vad utbetalningarna är ersättning för och därför har vi undantagit dess utbetalningar i analysen. Däremot ingår andra offentliga verksamheter.

Vi har så långt vi kunnat tagit undan utbetalningar till kommunala ägarbolag då dess utbetalningar är svåra att bedöma om de är ersättning för utförda tjänster eller andra utbetalningar av bokföringsteknisk art från dotterbolag i kommunkoncerner och dess moderbolag.

De offentliga inköpens miljöpåverkan

Beskrivning av metoden

Analysera inköpen med miljöspendanalys

Få poster står för hälften av miljöpåverkan

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på klimatet och miljön.